Skyddet i visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden reglerar ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt. En visselblåsare kan inte göras ansvarig för åsidosättande av tystnadsplikt under förutsättningen att visselblåsaren har skälig anledning att anta rapporterad uppgift är sann.

Arbetsgivaren är förbjuden att hindra eller försöka hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot visselblåsaren eller någon annan som stödjer visselblåsaren, har koppling till eller en juridisk person som visselblåsaren äger, arbetar för eller har annan koppling till.  Arbetsgivaren får inte heller försöka förhindra eller vidta repressalier mot någon som vänder sig till arbetstagarorganisation.

Övriga frågor