Tillfälligt förstärkt A-kassa på grund av Corona

Regeringen lanserade den 30 mars 2020 ytterligare ett stödpaket för att dämpa de
negativa effekterna av coronaviruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslagen innebär
en tillfällig lättnad kring villkoren för a-kassan samt en höjning av a-kassetaket. Vår samlade bedömning är att situationen inte innebär någon utökad rätt till a-kassa för dig som
egenanställd.

A-kassornas handläggare ska fortsatt göra en samlad bedömning huruvida du som
egenanställd är att betrakta som arbetstagare (rätt till ersättning), osjälvständig
uppdragstagare (rätt till ersättning) eller självständig uppdragstagare (ej rätt till ersättning).

Regeringen har konstaterat att Lagen om arbetslöshetsförsäkring fungerar dåligt med
dagens arbetsmarknad och tillsatte därför 2018 en utredning för att bland annat se över hur
a-kassereglerna för personer som arbetar uppdragsbaserat skall kunna bli mer förutsägbara
och tydliga. Utredningen lämnade över sitt betänkande till regeringen i juni 2020, Ett nytt
regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37, men utredningen innehöll inte några
förslag på hur reglerna kan göras mer förutsägbara. Det nu aviserade stödpaketet om
tillfälligt förstärkt a-kassa skapar inte mer förutsägbarhet eller utökar din rätt till a-kassa när du arbetar som egenanställd.

 

 • Information om de tillfälliga reglerna om förstärkt a-kassa 
  Texten nedan är en sammanfattning av de tillfälliga reglerna. För fullständig och dagsaktuell information ber vi dig kontakta din a-kassa.

 

 • En medlemsmånad räknades som fyra fram till december 2020
  Varje medlemsmånad räknades som fyra månader under perioden mars-december 2020.
  Det innebar att under 2020 kunde du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan ha
  rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Från och med den 4 januari 2021 gäller dock återigen de ordinarie reglerna angående medlemsmånader. Det
  innebär att du återigen behöver ha varit medlem i minst tolv månader för att vara
  kvalificerad för ersättning. En medlemsmånad räknas således återigen som en vanlig månad
  från och med januari 2021.

 

 • Kravet på arbetad tid lättas upp
  I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under minst 6 månader, eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader. Dessa regler gäller till och med den 31 december 2022.

 

 • Karensdagarna slopades tillfälligt, men har nu återinförts
  Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kunde du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. Från och med den 4 januari 2021 gäller dock återigen de ordinarie reglerna, dvs. sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod.

 

 • Höjning av ersättningstaket
  Ersättningstaket höjs tillfälligt för ersättning som avser tiden mellan den 13 april 2020 och den 31 december 2022. Ersättningens storlek beror på hur länge du varit medlem i kassan,
  hur mycket du arbetat och vad du tjänat. Kontakta din a-kassa för mer information om vad detta innebär för just dig.

 

 • Lättare för företagare att få ersättning
  Det infördes några tillfälliga regler för företagare under 2020. I början av 2021 fattade
  regeringen beslut om att förlänga dessa regler till och med 31 december 2021. Dels kan
  personer som fått ett beslut fattat efter den 13 april 2020 ha verksamheten vilande under
  2020 och 2021 utan att det påverkar personens rätt till a-kasseersättning i framtiden. Enligt de ordinarie reglerna måste det ha gått minst fem år sedan man återupptog verksamheten innan man kan få a-kasseersättning på nytt under tid som verksamheten är vilande. Företagare kommer dock fortsatt kunna söka ersättning från kassan om de lägger ner
  verksamheten definitivt. Utöver detta tillåts företagare under perioden 1 juli 2020 till och med den 31 december 2021 att vidta vissa begränsade åtgärder i den vilande näringsverksamheten och ändå betraktas som arbetslös i försäkringens mening. Exempelvis kan företagare uppdatera webbplats och sociala medier för att informera om det tillfälliga stoppet i verksamheten och ha begränsad kontakt med kunder. Man får dock inte knyta nya kontakter med kunder och leverantörer och inte heller marknadsföra verksamheten samtidigt som man får a-kasseersättning.

 

Kontakta din a-kassa för information om vad som gäller just dig
Ovanstående är en generell sammanfattning om de tillfälliga reglerna om förstärkt a-kassa.
För dagsaktuell information om vad som gäller just dig, vänligen kontakta din a-kassa.

Övriga frågor