Frågor och svar

Frågor kring coronaviruset (COVID-19)
Har jag som egenanställd rätt till de tillfälligt lägre arbetsgivaravgifterna?

Vi gör idag bedömningen att egenanställda inte kommer att omfattas av detta krispaket. Skälet är att egenanställda samnyttjar resurser i sitt egenanställningsföretag och på så sätt får tillgång till de stora företagets resurser men till en väsentligt lägre kostnad och detta medför att vi är många egenanställda i Frilans Finans. Vi var 2019 hela 24 206 (!) egenanställda, vilket alltså är långt över den gräns om 30 personer som omfattas enligt Regeringens förslag.

Skulle Frilans Finans kunna tillgodogöra sig en besparing avseende arbetsgivaravgifterna i enlighet med Regeringens förslag så kommer dessa medel att användas i verksamheten och komma de egenanställda tillgodo på andra sätt. T ex för egenanställda som drabbats av slutkunder som inte betalar på grund av obestånd eller konkurs, eller andra förmåner som den egenanställde tar del av genom Frilans Finans.

Vad är korttidsarbete (permittering) och kommer jag som egenanställd att kunna ta del av det?

Svenska regeringens förslag för att underlätta för arbetsgivare och undvika stora mass-uppsägningar innebär att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid.

De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla under år 2020.

Förslaget om korttidsarbete i dess nuvarande utformning inget som egenanställda kan ta del av.

Jag är permitterad och undrar om jag får ta extrajobb genom Frilans Finans?

En person som har blivit permitterad får åta sig andra arbetsuppgifter om det inte är reglerat i ditt anställningsavtal mellan din Arbetsgivare och dig att detta inte är tillåtet.

Dock får ditt extraarbete inte inkräkta på ditt huvudsakliga arbete som du uppbär din lön från, d.v.s. ej konkurrerande eller att du arbetar långa arbetspass för en annan arbetsgivare så att reglerna om arbetstid ej uppfylls. Vi rekommenderar att du vid eventuellt extraarbete för dialog med din närmaste chef som får bedöma om ditt planerade extraarbete är lämpligt i kombination med ditt ordinarie arbete.

Hur sjukanmäler jag mig till Frilans Finans som är min arbetsgivare?

För att sjukanmäla dig skickar du ett mejl till oss på sjukanmalan@frilansfinans.se, när du sedan är frisk anmäler du dig som frisk genom att skicka ett mejl till samma adress och meddela oss detta. Sjuklön behandlas som vanligt enligt lagen om sjuklön.

Regeringen har meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Det nya regelverket gäller från 11 mars till och med den 31 maj 2020. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivaren, i det här fallet Frilans Finans kommer att göra ett vanligt karensavdrag. För mer detaljer kring denna åtgärd inväntas för närvarande de formella ändringarna i Regeringens extra ändringsbudget.

Finns det någon försäkring som täcker inkomstbortfall?

För inkomstbortfall och inkomstförskjutning så har Frilans Finans inte någon försäkring gällande detta.

Eventuellt kan A-kassa möjligen vara aktuellt ifall du blir arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande.

Har jag som egenanställd rätt till A-kassa på grund av coronaviruset?

Regeringen lanserade den 30 mars 2020 ytterligare ett stödpaket för att dämpa de negativa effekterna av Corona-viruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslagen innebär en tillfällig lättnad kring villkoren för a-kassan samt en förhöjning av A-kassetaket. Vår samlade bedömning är att situationen inte innebär någon förbättring för dig såsom egenanställd.

Grundproblemet som kvarstår är att A-kassans handläggare ska enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring göra en samlad bedömning huruvida du såsom egenanställde är att betrakta som arbetstagare (rätt till ersättning), osjälvständig uppdragstagare (rätt till ersättning) eller självständig uppdragstagare (ej rätt till ersättning).

Regeringen har konstaterat att lagen fungerar dåligt med dagens arbetsmarknad och tillsatte därför redan 2018 en utredning som har skall komma med förslag på förändringar. Det nu aviserade stödpaketet om tillfälligt förstärkt a-kassa innebär löser inte grundproblemet.

För att läsa mer om de tillfälliga reglerna avseende A-kassa

Hur påverkas Frilans Finans av coronaviruset?

Frilans Finans, precis som andra företag, är inte helt oberörda under den här tuffa tiden.

Vi påverkas bland annat av potentiellt lägre fakturering då egenanställdas uppdrag minskar samt riskerar också sjukdom i högre grad än vanligt men vår absolut högsta prioritering är och kommer fortsatt att vara våra egenanställdas behov.

Kan Frilans Finans sänka min skatt eller betala ut min återbäring snabbare?

Skatten som dras är en direkt skatt på din inkomst som är baserat på den skattetabell du har (vanligtvis runt 30%) enligt Skatteverkets regler. Du kan inkomma med intygsbeslut från Skatteverket om sänkt eller höjd skatt vilket vi då kan reglera på ditt konto. Annars är skatten inget vi kan påverka från vår sida utan kommer från bestämmelser från skatteverket dit vi månadsvis rapporterar in din skatt. Vi kan heller inte påverka att skatteåterbäring betalas ut tidigare än datumen satta av skatteverket.

Kan jag utöka min kundkrets till andra länder för fler arbetsmöjligheter?

Du har genom Frilans Finans möjligheten att fakturera andra länder, både inom och utanför EU. Vilket kan hjälpa fler personer som kanske har förlorat sina uppdrag i Sverige.

De fakturor som skickas till länder utanför EU räknas som export och skickas utan moms till slutkunden. Ska fakturan skickas inom EU så bör du alltid kontrollera med din kund om det finns ett giltigt VAT-nummer, detta lägger du då in i fakturaverktyget på organisationsnummer. Finns det ett giltigt VAT-numret skickas fakturan momsfritt till slutkunden även inom EU.

10 vanligaste frågor
Hur beräknar Frilans Finans min lön?

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på frilansfinans.se’s första sida. Använd markören för att reglera fakturabeloppet du önskar fakturera din kund, alternativt utgå ifrån den lön du vill få utbetalad.

Här nedan följer ett exempel baserat på ett fakturabelopp om 40 000 kr (ex moms).

Fakturabelopp inkl. moms 50 000 kr
Moms -10 000 kr
Fakturabelopp exkl. moms 40 000 kr
Avgift till Frilans Finans 6% -2 400 kr
Sociala avgifter -8 989 kr
Bruttlön inkl semesterersättning 28 611 kr
Skatteavdrag -8 583 kr

Nettlön inkl semesterersättning 20 000 kr

 

Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren. Frilans Finans tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa.

Läs mer under rubriken Frågor om A-kassa.

 

Hur gör jag för att fakturera en kund belägen i ett annat land?

Frilans Finans fakturaverktyg har en unik funktion som gör att du lätt via en rullgardinsmeny på ”Registrera faktura” väljer vilken valuta du önskar fakturera i.

Fakturor till kunder med hemvist i länder utanför EU räknas som export och beläggs inte med moms. Har kunden hemvist inom EU behöver du lägga till kundens giltiga VAT-nummer när du skapar fakturaunderlaget för att vi inte ska belägga fakturan med moms.

För våra internationella kunder så gäller följande bankuppgifter, vilket även framgår på fakturan.

SWIFT SEB: ESSESESS.
Account number: 5368 10 536 93.
IBAN: SE2250000000053681053693

Frilans Finans fakturerar idag till länder över hela världen och har byggt upp en unik kompetens kring utlandsfakturering och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

När utbetalas min lön? Frilans Finans villkor för förskottsutbetalning

Frilans Finans gör tre olika bedömningar av alla fakturor för att kunna ta beslut kring löneutbetalning;

”Godkänd”, ”Godkänd med reservation” eller ”Ej Godkänd”.
Efter att du skapat din faktura meddelar vi dig per e-post vilken bedömning fakturan har fått.

1. I normalfallet får fakturan kreditbedömningsstatus ”Godkänd”. Då utbetalas din nettolön till ditt bankkonto fem (5) bankdagar efter fakturans godkännandedatum. Notera att det tar 1-2 bankdagar innan pengarna är dig tillhanda. Slutkunden får 30 dagars betalningsvillkor beräknat från fakturans godkännandedatum.

Villkor för att arbetet/fakturan skall godkännas utan anmärkning är:

 • att din kund inte har betalningsanmärkningar.
 • att du inte har betalningsanmärkningar.
 • att kund inte utgörs av dig själv eller annan part vari du har väsentlig intressegemenskap.
 • att arbetsdagen/arbetsdagarna inte är äldre än 30 dagar.
 • att du inte fakturerar för arbetsdatum i framtiden.
 • att kund är registrerad hos Bolagsverket. Detta kan du själv kontrollera via Bolagsverket
 • att fordran gällande arbete du utfört som inte är föremål för tvist.

 

2. I Särskilda fall får fakturan kreditbedömningsstatus ”Godkänd med reservation”. Denna status tilldelas fakturor där kunden är privatperson, alternativt belägen utomlands eller i fall där kriterier för status ”Godkänd” inte kan uppfyllas.

I dessa fall utbetalas lön så snart slutkund fullgjort betalning till Frilans Finans, normalt efter 30-40 dagar. Notera att ”Godkänd med reservation” endast innebär att Frilans Finans bedömer kreditrisken vara något högre eftersom t ex kund är belägen utomlands, vilket medför att kontroller och uppföljning är svårare att göra.

 

3. I mycket särskilda fall bedöms fakturan till ”Ej Godkänd”. I de fall kunden är på obestånd, t ex att konkursanmodan inlämnats till Kronofogden eller att skulderna överstiger tillgångarna markant, kommer Frilans Finans avslå fakturan sin helhet. Ingen lön utbetalas således. Du kan alltid i förväg, genom att kontakta Frilans Finans, kontrollera om ditt arbete/faktura kommer bedömas som ”Godkänd”, ”Godkänd med reservation” eller ”Ej godkänd”.

Frilans Finans är uppkopplade mot upplysningstjänster och kan direkt ge besked om kunds finansiella status. Frilans Finans beslut om bedömningsstatus kan inte överklagas.

Kan jag fakturera via Frilans Finans trots att jag har betalningsanmärkningar?

Du är alltid välkommen att fakturera via Frilans Finans. Enda skillnaden jämfört med om du inte har betalningsanmärkningar är att din lön utbetalas först när kunden fullgjort sin betalning till Frilans Finans.

Hur gör jag en föranmälan av en faktura?

Du gör en föranmälan genom att du rapporterar in till Frilans Finans när, var och med vad du ska arbeta med, innan du påbörjar ditt arbete. Vilket vi starkt rekommenderar.

Det finns flera sätt att göra en föranmälan hos Frilans Finans;

Föranmälan Standardavtal

För att i största möjliga mån uppfylla krav om osjälvständighet ska du be kunden underteckna Standardavtal om köp av tjänst och skicka in det till Frilans Finans innan arbetet påbörjas.

Frilans Finans Standardavtal (öppnas som pdf) är framtaget för att passa de flesta yrken och olika slags tjänster. Gör så här;

Öppna upp standardavtalet i Word och komplettera med information i de gula fälten. Skriv ut avtalet i två exemplar. Be kunden underteckna båda exemplaren och skicka dem till Frilans Finans på adress;

Frilans Finans
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UPPSALA

Frilans Finans signerar då avtalen och returnerar ett exemplar till kunden. Behöver du hjälp med att anpassa avtalet för en särskild affär, vänligen kontakta oss så hjälper vi gärna till.

2. Föranmälan övrig

Du kan också välja att föranmäla genom att registrera kund och arbetsdatum i fakturaverktyget, välj sedan att spara genom att klicka på knappen ”Föranmäla faktura”. Fakturan finns nu sparad på ”Min sida” och när det är dags att slutfakturera fortsätter du att mata in resterande uppgifter och slutför faktureringen.

Mindre avvikelser accepteras. T.ex. om någon arbetsdag har förskjutits några dagar eller om det har blivit fler arbetsdagar än vad det var från början planerat. Arbetet räknas ändå som föranmält.

Du kan också föranmäla genom att maila till info@frilansfinans.se eller ringa på 0771-15 10 00, vi rekommenderar att du både kontaktar oss och gör en föranmälan genom Standardavtal.

Jag vill fakturera utan moms - går det?

Frilans Finans kontrollerar att de fakturor som avser tjänster som enligt Skatteverkets regler inte är momspliktiga inte beläggs med moms. Det är ytterst få tjänster och varor som är undantagna från momsplikten. Exempel på undantag är CSN-berättigad utbildning, omvänd byggmoms och export.

För artister som fakturerar gager så är Frilans Finans att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverkets definition och därför skall Frilans Finans belägga gager med 25% moms. I de fall artisten som står på scen äger det fakturerande bolaget skall det jämställas med ett artistbolag och skall inte lägga på moms på gager. Notera att artistbolag äger som konsekvens inte rätt att dra av moms på inköp.

Värt att notera är att moms inte utgör någon kostnad för de allra flesta företag i Sverige eftersom de är momspliktiga och äger därmed rätt att kvitta ingående mot utgående moms. Undantagna från momsplikten är vissa privatpersoner, ideella föreningar, trossamfund och nämnda artistbolag, så för dessa utgör momsen kostnad och de äger inte heller rätt att dra av moms.

Hur begär jag arbetsgivarintyg för mitt arbete hos Frilans Finans?

Du kan själv beställa ett arbetsgivarintyg på Mina sidor. Klicka på fliken Ekonomi och sedan Arbetsgivarintyg och följ instruktionerna.

Skärmavbild 2019-11-22 kl. 10.33.11

 

Finns det några restriktioner för vilket belopp jag kan fakturera?

Nej, Frilans Finans har inga beloppsbegränsningar, du kan fakturera hur mycket eller lite du vill.

Kan jag göra avdrag som egenanställd?

Som egenanställd kan du yrka avdrag för ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande”, med andra ord kostnader som är nödvändiga för att utföra ett uppdrag. Kostnaden som uppstår måste förbrukas under fakturaperioden och får därmed inte ha ett bestående värde. Tex kan du göra avdrag för skrivarpapper men inte för skrivaren.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

Frågor om egenanställning
Vad är egenanställning?

Egenanställning är ett sätt att organisera arbete och ett alternativ till att starta eget företag då det möjliggör att fakturera som privatperson. Egenanställning lämpar sig lika bra för studenter, som yrkesarbetande som pensionärer. Det fungerar också för dig som vill fakturera kunder som befinner sig utomlands och då du vill utföra arbete utomlands. För dig som ska arbeta utomlands kan dock särskilda regler gälla, kontakta gärna oss innan du påbörjar arbetet för mer information.

Se vad Skatteverket skriver om egenanställning.

Se vad Egenanställningsföretagens branschorganisation skriver om egenanställning.

Egenanställning ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Med ”egenanställd” menas arbetstagare som har rätt att förhandla om uppdrag med uppdragsgivare (kund) för egenanställningsföretagets (arbetsgivaren Frilans Finans) räkning och som normalt anställs för uppdraget i de fall egenanställningsföretaget efter prövning (Godkänna faktura) väljer sig att åta sig uppdraget.

Egenanställningsföretaget (Frilans Finans) redovisar skatt och arbetsgivaravgifter, samt betalar ut lön till den egenanställde. Vid årets slut får den egenanställde sin inkomst förtryckt i deklarationen och tillgång till de Kontrolluppgifter vi delger Skatteverket.

Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren. Frilans Finans tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa.

Läs mer under rubriken Frågor om A-kassa.

 

Behåller jag upphovsrätten till mina verk om jag är egenanställd?

Som egenanställd inom de kreativa näringarna gör du inte avkall på din upphovsrätt när du använder dig av Frilans Finans tjänster. Upphovsrätten för ditt konstnärliga, litterära eller artistiska verk tillfaller alltid dig som Upphovsman.

Frilans Finans gör inga rättighetsanspråk gällande Upphovsmannens materiella och immateriella upphovsrättsskyddade verk och vi äger därmed inte heller rätt att själva nyttja verken varken för marknadsföring eller för egen försäljning utan skriftligt godkännande från dig som Upphovsman.

Använd gärna vårt Tilläggsavtal gällande upplåtelse av försäljningsrättigheter för konstnärliga, litterära och artistiska verk till de allmänna villkoren. Som egenanställd inom de kreativa näringarna kan du alltid känna dig trygg med att rättigheterna för ditt skapade verk tillfaller dig som Upphovsman förutsatt att du inte har avtalat annat med din kund.

Får jag jobba som elektriker genom Frilans Finans?

Ja, du får arbeta som elektriker genom Frilans Finans förutsatt att du har auktorisation A alternativt AL från Elsäkerhetsverket. Du får också arbeta som elektriker om du har auktorisation B och går som medarbetare till en egenanställd som har auktorisation A eller AL. Om du har någon av de äldre benämningarna på ditt auktorisationsbevis kan du ansöka om ett uppdaterat bevis på elsäkerhetsverket.se. Oavsett vilken auktorisation du har är det ej tillåtet att arbeta inom högspänning via Frilans Finans.

 

Kan jag fakturera för arbete utomlands genom Frilans Finans?

Ja det kan du, observera att det gäller särskilda regler för att fakturera från ulandet och att ett så kallat A1-intyg kan behövas.

Vad är A1-intyg?
Ett intyg utfärdat av Försäkringskassan som intygar att du är socialförsäkrad i Sverige under arbete utomlands. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Krävs A1-intyg för arbete utomlands?
Det finns i dagsläget ingen tydlig gräns för när A1-intyg krävs. Försäkringskassan rekommendation är dock att A1-ansökan bör skickas in vid längre och/eller upprepade tjänsteresor.

Vid enstaka korta tjänsteresor är A1-ansökan i normalfallet inte nödvändig. Vad som avses med kort i detta sammanhang är dock inte definierat. För arbete i vissa länder kan A1 intyg vara nödvändigt även vid kortare tjänsteresor.

Om du är osäker vad som gäller i ditt aktuella fall rekommenderar vid dig att kontakta Försäkringskassan direkt på telefon 0771-524 524.

Observera att A1 ansökan ska vara inskickad till Försäkringskassan innan du avreser. För information om att arbeta utomlands vänligen se Försäkringskassans hemsida.

För resor utanför Norden rekommenderar vi att du tecknar vår tjänstereseförsäkring. För information om tjänstereseförsäkringen vänligen läs mer här under fliken Tjänstereseförsäkring.

Frågor om avdrag och utlägg
Avdragsguide

Samtliga underlag du önskar yrka avdrag för ska skickas till Frilans Finans. Om originalunderlaget är elektroniskt kan detta mailas till: avdrag@frilansfinans.se. Är originalunderlaget i fysisk form ska detta skickas via post till:

Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala

Har du ett fysiskt kvitto som inte överstiger ett totalbelopp på 2000 kr kan du fota eller skanna kvittot och maila till oss. Observera att du är skyldig att spara originalkvittot i tre år för att kunna uppvisa vid en eventuell revision.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

 

 

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Kostnader matas in i fakturaverktyget, faktura del 2, som du når via knappen ”Skapa faktura” som du finner i inloggat läge. För ytterligare information se vår Avdragsguide

Får jag yrka hur mycket jag vill som avdrag via Frilans Finans?

Ja, det enda du behöver förhålla dig till är att avdraget inte får överstiga mer än halva fakturabeloppet. Detta på grund av att ett avdrag endast är en skattereducerad del av din lön. Bra att veta: Om du har ett underlag i form av en faktura som överstiger 2 000.00 SEK och du ska yrka avdrag för denna så måste den vara ställd till Frilans Finans med dig som referens. Nedan ser du våra uppgifter:

Frilans Finans AB
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Får jag yrka avdrag för hyra?

Ja, dock så kommer vi behandla avdraget för utbetalning först efter att perioden passerat. Detta beror på att avdraget kommer att matchas mot arbetade dagar. Om du ska yrka avdrag för en hel månadshyra så krävs det även att du har fakturerade arbetsdatum som motsvarar en hel månad, dvs ca 20 arbetsdagar. Om du inte kommer att fakturera för så många arbetsdagar så kan du endast yrka den del av hyran som motsvarar arbetade timmar.

Får jag yrka avdrag för resor?

Ja, så länge dessa ligger i direkt anslutning till dina fakturerade arbetsdatum. Det innebär att avresedatum måste ske 1-2 dagar innan eller efter fakturerade arbetsdatum. Om du rest med egen bil så ska du dock inte lägga in detta som avdrag, utan som reseersättning. Då har du rätt till skattefri ersättning om 18.50 SEK/mil. Observera att du bara kan yrka reseersättning för resor som inte gått till och från ditt ordinarie tjänsteställe. Med ordinarie tjänsteställe menas den plats där du utför merparten av ditt uppdrag, som t.ex. uppdragsgivarens eller kundens lokal, kontor eller verkstad.

Om du yrkar reseersättning för resor i tjänsten behöver du kunna uppvisa reseräkning. Använd gärna vår mall för reseräkning och maila underlaget till info@frilansfinans.se i samband med skapandet av din faktura.

Får jag yrka avdrag i förväg för resor som jag ännu inte gjort?

Ja, du kan lägga in dessa innan perioden för resan har passerat men du kommer få vänta med att få avdraget behandlat för utbetalning förrän perioden har passerat. Det beror dels på att vi inte kan säkerställa att du fakturerar hela perioden som avdraget gäller. Avdrag gällande perioder matchas mot arbetade dagar.

Kan jag göra avdrag för utbildningar jag tagit?

Ja, så länge de uppfyller alla krav för detta. Skatteverket har generellt hårda regler kring avdrag för studier/utbildningar och menar att utbildning måste vara nödvändig för ens
yrkesutförande. Du ser skatteverkets kriterier nedan:

– Utbildningen ska vara nödvändig för att kunna behålla det nuvarande arbetet. Lön, motsvarande lön för heltidsarbete, bör utgå från arbetsgivaren.

– Avdrag kan också medges om du är eller riskerar att bli arbetslös och du av din arbetsgivare får en skattefri förmån av utbildning som syftar till fortsatt anställning.

– Avdrag kan även medges för kostnader i samband med vuxen- och arbetsmarknadsutbildning under förutsättning att det utgår skattepliktig studieersättning.

Jag har tappat bort mitt kvitto, kan jag få mitt avdrag utbetalt i alla fall?

Nej. Vi behöver alltid underlag för avdraget i dess originalform, så om du inte har detta så kommer vi inte ha möjlighet till att behandla ditt avdrag.

Jag har köpt en jobbtelefon, får jag yrka avdrag för den?

Nej. Avdrag som avser varor utav bestående värde är inte avdragsgilla via Frilans Finans då dessa i sådana fall måste infinna sig hos Frilans Finans vid eventuell revision. Om du har gjort inköp av en vara som sedan förfallit din kund vid uppdragets slut kan du se instruktioner om hur du ska specificera det i fakturaunderlaget i vår avdragsguide.

Kan jag göra avdrag för mat?

Nej. Avdrag som avser lunch, afterwork, middag, fika osv måste alltid förmånsbeskattas och det är därför tyvärr inte möjligt att göra avdrag för dessa. Detsamma gäller för representation då vi inte kan kontrollera syftet och lämna den garantin gentemot Skatteverket.

Frågor om friskvårdsbidrag
Har jag rätt till friskvårdsbidrag hos Frilans Finans?

Ja. Du kan få upp till 2 800 kronor inklusive moms i friskvårdsbidrag per kalenderår under den perioden du är anställd av Frilans Finans. Det betyder att så länge du har fakturerade arbetsdatum under den perioden du har utfört din friskvårdsaktivitet så har du rätt till upp till 2 800 kronor i bidrag.

Du lägger in ditt friskvårdsbidrag i Frilans Finans fakturaverktyg under Del 3 Fördelning av pengar > Visa detaljer > Lägg till avdrag, i samband med att du skickar in en faktura. Läs mer och se exempel på vad du kan få friskvårdsbidrag för 

Vad Frilans Finans som arbetsgivare kan erbjuda dig friskvårdsbidrag för styrs av Skatteverket, här kan du läsa mer

 

Frågor om A-kassa
Tillfälligt förstärkt A-kassa på grund av Corona

Regeringen lanserade den 30 mars 2020 ytterligare ett stödpaket för att dämpa de negativa effekterna av Corona-viruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslagen innebär en tillfällig lättnad kring villkoren för a-kassan samt en förhöjning av a-kassetaket. Vår samlade bedömning är att situationen inte innebär någon förbättring för dig såsom egenanställd.

Grundproblemet som kvarstår är att A-kassans handläggare ska enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring göra en samlad bedömning huruvida du såsom egenanställde är att betrakta som arbetstagare (rätt till ersättning), osjälvständig uppdragstagare (rätt till ersättning) eller självständig uppdragstagare (ej rätt till ersättning). Regeringen har konstaterat att lagen fungerar dåligt med dagens arbetsmarknad och tillsatte därför redan 2018 en utredning som har skall komma med förslag på förändringar. Det nu aviserade stödpaketet om tillfälligt förstärkt a-kassa innebär löser inte grundproblemet.

Det här känner vi till avseende de tillfälliga reglerna per idag den 1 april 2020. 
Dessa regeländringar nedan kan komma att vara tillämpliga för det fall att du som egenanställd är medlem i en a-kassa eller funderar på att bli medlem i en a-kassa.

 • En medlemsmånad räknas som fyra
  Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. (I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader)
 • Kravet på arbetad tid lättas upp
  I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.
 • Karensdagarna slopas
  Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod.
Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren.

De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga omständigheter anses som företagare eller självständig uppdragstagare.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din A-kassa. Innan kontakt sker med din A-Kassa rekommenderar vi dig alltid att kontakta Administrationen på Frilans Finans för information och råd, så att du vet hur du bör agera.

Frilans Finans tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations, egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa. Läs mer nedan.

Att tänka på: din roll som egenanställd/arbetstagare

Vid skapandet av ditt arbetsunderlag (Skapa faktura-applikationen) godkänner du ”avtal om allmän visstidsanställning” med Frilans Finans, ett avtal där det faktiska anställningsförhållandet med dig som egenanställd arbetstagare och Frilans Finans som arbetsgivare.

För att din A-kassa ska kunna göra en korrekt bedömning av dig som arbetstagare så är följande punkter viktiga.

Föranmäl dina arbeten, i den mån det är möjligt.

Upprätta uppdragsavtal (mellan Frilans Finans och den part du utför arbete hos), i den mån det är möjligt.

För att vara tydlig mot din handläggare på A-kassan så tänk på att du i arbetsrättslig mening är anställd och undvik därför ord eller företagarbegrepp, som t ex faktura, kund, sköter mig själv etc.

Hur fungerar det? (Information som Egenanställd i kombination med A-Kassa)

Förutsättningar

Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för handläggarna att tolka lagen beror på att den är konstruerad för en arbetsmarknad som i grunden har förändrats sedan den skrevs.

Förenklat kan man uttrycka det som att lagen är skriven utifrån en förutsättning där människor arbetade på ett och samma ställe år ut och år in, och att människor kunde kontrolleras rent fysiskt.

Idag arbetar det flesta människor med någon form av eget ansvar och A-kassorna har helt enkelt svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar eftersom det enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring företrädesvis är företagare som innehar eget ansvar och företagare har endast i särskilda fall rätt till A-kassa.

Slutsats

Så slutsatsen är, för att vara kvalificerad till ersättning från A-kassan så skall du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.

Egenanställningsföretagens Branschorganisations medlemsföretag bemöter detta lagkrav genom föranmälan som innebär att du rapporterar in när, var och med vad du skall arbeta med till ditt egenanställningsföretag innan arbetet går igång. Föranmälan görs i ditt egenantällningsföretags egna system, e-postadress etc och allra helst genom att kund undertecknar ditt egenanställningsföretags standard avtal om köp av tjänst: Frilans Finans standardavtal (öppnas som pdf)

Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare initierar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in uppdraget eller avslå det.

Detta medför att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll vilket är i lagens mening av betydelse eftersom det indikerar på att du är arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från A-kassan. Motsatsförhållandet är företagare eller självständig uppdragstagare.

Så sammanfattningsvis så är det viktigt att du kommunicerar till din handläggare på din A-kassa att du initierar arbeten till ditt egenanställningsföretag som efter beslut att gå in i affären, kontrollerar arbetets beskaffenhet, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. Detta sätt att organisera arbete innebär att du står under Frilans Finans kontroll och att Frilans Finans har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Flera bedömningskriterier

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassans samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du;

 • Enbart ställer din arbetskraft till förfogande
 • Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete
 • Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t ex per timme
 • Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt
 • Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten
 • Är inskriven hos Arbetsförmedlingen
Lexikon (såhär går det till i praktiken)

Kassakort

I händelse av arbetslöshet skickar du in dina kassakort till din A-Kassa. Då egenanställning är en ganska ny företeelse på arbetsmarknaden råder det en viss osäkerhet bland många handläggare på A-Kassan om hur reglerna skall tolkas. Dessutom får inte A-Kassan under några omständigheter lämna förhandsbesked om du är berättigad till ersättning, utan det krävs en samlad bedömning som först kan göras efter att ditt arbete är utfört.

Arbetsgivarintyg

Begär ut ett arbetsgivarintyg, detta kommer att baseras på de arbetade timmar som du rapporterat in till oss.

Frågeformulär

Den samlade bedömningen görs normalt genom att du som egenanställd får en blankett med frågor till skickad till sig. Syftet med blanketten, kallad Uppdragstagare, är att bedöma om du i juridisk mening är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Osjälvständiga uppdragstagare har rätt till a-kassa. Frågeformulären varierar mellan de olika A-kassorna och alla frågeformulär är inte applicerbara för att beskriva ditt anställningsförhållande som egenanställd på ett korrekt sätt. Frilans Finans har därför tagit fram ett alternativt frågeformulär för att beskriva ditt anställningsförhållande (öppnas som word-dokument)

Självständig/osjälvständig uppdragstagare

A-kassans definition av dessa begrepp är följande:

 • Självständig uppdragstagare jämställs med företagare.
 • Osjälvständig uppdragstagare jämställs med anställd.

Uppdragsgivare

Den parten du utför arbete hos (Frilans Finans kund).

Regeringen har tillsatt en utredning för översyn av arbetslöshetsförsäkringen

”Dagens arbetslöshetsförsäkring är inte fullt ut anpassad till förhållandena på dagens arbetsmarknad med en mängd olika anställnings- och uppdragsformer. ” Det skriver Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Därför har regeringen tillsatt en utredning med syftet att utforma en ny och effektivare arbetslöshetsförsäkring.

”Utredningen ska bland annat titta på hur försäkringen skulle kunna inkludera fler och hur rätten till ersättning kan kopplas till vilka inkomster en individ har haft.”

Läs hela pressmeddelandet

Frågor om fakturering
Hur beräknar Frilans Finans min lön?

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på frilansfinans.se’s första sida. Använd markören för att reglera fakturabeloppet du önskar fakturera din kund, alternativt utgå ifrån den lön du vill få utbetalad.

Här nedan följer ett exempel baserat på ett fakturabelopp om 40 000 kr (ex moms).

Fakturabelopp inkl. moms 50 000 kr
Moms -10 000 kr
Fakturabelopp exkl. moms 40 000 kr
Avgift till Frilans Finans 6% -2 400 kr
Sociala avgifter -8 989 kr
Bruttlön inkl semesterersättning 28 611 kr
Skatteavdrag -8 583 kr

Nettlön inkl semesterersättning 20 000 kr

 

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Kostnader matas in i fakturaverktyget, faktura del 2, som du når via knappen ”Skapa faktura” som du finner i inloggat läge. För ytterligare information se vår Avdragsguide

Kan jag fakturera via Frilans Finans trots att jag har betalningsanmärkningar?

Du är alltid välkommen att fakturera via Frilans Finans. Enda skillnaden jämfört med om du inte har betalningsanmärkningar är att din lön utbetalas först när kunden fullgjort sin betalning till Frilans Finans.

Hur gör jag för att fakturera en kund belägen i ett annat land?

Frilans Finans fakturaverktyg har en unik funktion som gör att du lätt via en rullgardinsmeny på ”Registrera faktura” väljer vilken valuta du önskar fakturera i.

Fakturor till kunder med hemvist i länder utanför EU räknas som export och beläggs inte med moms. Har kunden hemvist inom EU behöver du lägga till kundens giltiga VAT-nummer när du skapar fakturaunderlaget för att vi inte ska belägga fakturan med moms.

För våra internationella kunder så gäller följande bankuppgifter, vilket även framgår på fakturan.

SWIFT SEB: ESSESESS.
Account number: 5368 10 536 93.
IBAN: SE2250000000053681053693

Frilans Finans fakturerar idag till länder över hela världen och har byggt upp en unik kompetens kring utlandsfakturering och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Hur gör jag en föranmälan av en faktura?

Du gör en föranmälan genom att du rapporterar in till Frilans Finans när, var och med vad du ska arbeta med, innan du påbörjar ditt arbete. Vilket vi starkt rekommenderar.

Det finns flera sätt att göra en föranmälan hos Frilans Finans;

Föranmälan Standardavtal

För att i största möjliga mån uppfylla krav om osjälvständighet ska du be kunden underteckna Standardavtal om köp av tjänst och skicka in det till Frilans Finans innan arbetet påbörjas.

Frilans Finans Standardavtal (öppnas som pdf) är framtaget för att passa de flesta yrken och olika slags tjänster. Gör så här;

Öppna upp standardavtalet i Word och komplettera med information i de gula fälten. Skriv ut avtalet i två exemplar. Be kunden underteckna båda exemplaren och skicka dem till Frilans Finans på adress;

Frilans Finans
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UPPSALA

Frilans Finans signerar då avtalen och returnerar ett exemplar till kunden. Behöver du hjälp med att anpassa avtalet för en särskild affär, vänligen kontakta oss så hjälper vi gärna till.

2. Föranmälan övrig

Du kan också välja att föranmäla genom att registrera kund och arbetsdatum i fakturaverktyget, välj sedan att spara genom att klicka på knappen ”Föranmäla faktura”. Fakturan finns nu sparad på ”Min sida” och när det är dags att slutfakturera fortsätter du att mata in resterande uppgifter och slutför faktureringen.

Mindre avvikelser accepteras. T.ex. om någon arbetsdag har förskjutits några dagar eller om det har blivit fler arbetsdagar än vad det var från början planerat. Arbetet räknas ändå som föranmält.

Du kan också föranmäla genom att maila till info@frilansfinans.se eller ringa på 0771-15 10 00, vi rekommenderar att du både kontaktar oss och gör en föranmälan genom Standardavtal.

Finns det några restriktioner för vilket belopp jag kan fakturera?

Nej, Frilans Finans har inga beloppsbegränsningar, du kan fakturera hur mycket eller lite du vill.

Jag vill fakturera utan moms - går det?

Frilans Finans kontrollerar att de fakturor som avser tjänster som enligt Skatteverkets regler inte är momspliktiga inte beläggs med moms. Det är ytterst få tjänster och varor som är undantagna från momsplikten. Exempel på undantag är CSN-berättigad utbildning, omvänd byggmoms och export.

För artister som fakturerar gager så är Frilans Finans att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverkets definition och därför skall Frilans Finans belägga gager med 25% moms. I de fall artisten som står på scen äger det fakturerande bolaget skall det jämställas med ett artistbolag och skall inte lägga på moms på gager. Notera att artistbolag äger som konsekvens inte rätt att dra av moms på inköp.

Värt att notera är att moms inte utgör någon kostnad för de allra flesta företag i Sverige eftersom de är momspliktiga och äger därmed rätt att kvitta ingående mot utgående moms. Undantagna från momsplikten är vissa privatpersoner, ideella föreningar, trossamfund och nämnda artistbolag, så för dessa utgör momsen kostnad och de äger inte heller rätt att dra av moms.

Jag fakturerar ofta samma kund, måste jag skriva in dennes uppgifter varje gång?

Nej det behöver du inte. Kontaktuppgifterna till kunder du matat in vid tidigare tillfällen sparas, och ska du fakturera samma kund igen kan du enkelt välja kunden i listan ”Hämta befintlig kund” som visas på sidan ”Registrera Faktura” i fakturaverktyget.

Vi är 5 personer som ofta arbetar tillsammans, måste jag skriva in allas uppgifter varje gång?

Nej det behöver du inte. De personers uppgifter du matat in vid tidigare tillfällen sparas och du kan enkelt välja tidigare medarbetare i en lista.

Vi är 6 medarbetare och en av oss har ett eget företag - kan den personen som har ett eget företag fakturera Frilans Finans så att slutkund endast får en faktura?

Medarbetare med eget företag fakturerar Frilans Finans för sin del av arvodet. Du som egenanställd lägger sedan in kostnaden som ett avdrag i vårt fakturaverktyg samt adderar kostanden till den totala fakturabeloppet som ska faktureras kunden.

När du gör ett avdrag tilldelas det ett LevId, det är viktigt att du meddelar oss LevId:t när du skickar kvittounderlaget för avdraget.

 

 

Hur gör jag för att ha en egen logotype på fakturan?

Logga in på din startsida. Där kan du ladda upp din logotype som du önskar ha på dina fakturor. Kostnaden för att ha en egen logotype på sina fakturor är 225 kr/år.

Hur beräknar jag min nettolön alternativt vad jag ska ta betalt av kund?

Med hjälp av kalkylatorn på startsidan kan du räkna ut hur mycket du måste fakturera för att få ut önskad nettolön.

Ska jag skriva något avtal med Frilans Finans?

Du som egenanställd ingår avtal med oss på Frilans Finans genom att godkänna de generella villkoren och anställningsvillkoren vid faktureringstillfället. Utöver detta rekommenderar vi dig starkt att upprätta ett uppdragsavtal med din kund.

Rättigheter och skyldigheter mellan dig, kunden och Frilans Finans regleras i och med godkännande av de olika avtalen.

Frågor om försäkringar
Vilka försäkringar täcks jag av som egenanställd hos Frilans Finans?

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett försäkringsskydd bestående av en olycksfall- och livförsäkring (motsvarande kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, TGL). Du omfattas även av en ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.  Du kan läsa mer om våra försäkringar här.

För dig som har ett utökat behov rekommenderar vi att du uppgraderar ditt försäkringsskydd. Vi har därför tagit fram två typer av försäkringslösningar som täcker alla dina övriga behov, Frilans Extra trygg och Tjänstereseförsäkring. Vårt mål är att du ska känna total trygghet och inte behöva fundera över ditt försäkringsskydd.

Frågor om tjänstepension
Varför är tjänstepension bra?

Din totala pension innehåller vanligen flera delar. Den statliga allmänna pensionen, tjänstepension som din arbetsgivare avsätter och eventuellt privat sparande. För många utgör tjänstepensionen en mycket viktig del och står ofta för 25–50% av din totala pension. Ungefär 90% av Sveriges anställda har tjänstepension betald av sin arbetsgivare.

Hos Frilans Finans väljer du själv om vill avsätta till din pension genom att idag avstå från lön. När du skapar din faktura väljer du om du vill ha tjänstepension. Du kan välja standard eller en högre nivå om du önskar.

Vad innebär utökad tjänstepension?

Du väljer att avstå mer lön idag till förmån för din tjänstepension. Frilans Finans har sedan tidigare en avsättning om 4,5% av lönen som standard om du väljer tjänstepension. Om du i fakturaverktyget väljer en högre avsättning till din tjänstepension sker ett bruttolöneavdrag och Frilans Finans betalar in en högre premie till din tjänstepensionsförsäkring. För de flesta är en nivå utöver standard aktuellt först om du har en lön betydligt över cirka sek 45 000 per månad över hela året.

Påverkas allmän försäkring, den allmänna pensionen och ersättningar från Försäkringskassan?

Om du väljer att höja avsättning till tjänstepension så att din bruttolön efter avsättning understiger 8,07 inkomstbasbelopp per år, vilket för år 2020 motsvarar en månadslön på sek 44 923 per månad, så kan ersättningar från allmän försäkring påverkas negativt. Detta eftersom tex sjukpenning och föräldrapenning baseras på din bruttolön, vilken blir lägre om du ökar din tjänstepension.

Det är också nödvändigt att du är medveten om att eftersom din totala lön blir lägre kan det eventuellt påverka dig vid exempelvis kreditgivning, inkomstförsäkring, ansökan om hyreskontrakt och andra sammanhang.

Kan jag ångra mig?

I grunden så är pengarna låsta i en tjänstepensionsförsäkring till dess utbetalning sker. Du kan påbörja utbetalningen tidigast från 55 år och under minst en femårsperiod. Vissa undantag finns och behöver kontrolleras för individuellt.

Hur gör jag och vad kan jag välja?

När du skapar din faktura så väljer du i Kontoinställningar > Fakturainställningar hur mycket du vill att Frilans Finans
ska betala in till din tjänstepension. Du kan senare följa utvecklingen av ditt sparande hos försäkringsbolaget eller via vår samarbetspartner.

Varför ska jag sätta av mer?

Det huvudsakliga skälet är att du får en högre pension.

1)     Högre pension – din framtida lön.
2)     Lägre marginalskatt (om du har högre inkomst idag än när du tar ut din pension).
3)     Lägre årlig avkastningsskatt i tjänstepension jmf. med tex. privat investeringssparkonto (ISK).
4)     På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt vilken för de flesta är lägre än arbetsgivaravgifter som betalas på lön.
5)     Möjlig värdetillväxt över tid.

Vart går mina pengar?

Dina avsättningar förvaltas hos SPP Pension & Försäkring AB (publ). Du har möjlighet att välja sparform inom försäkringen. Entrélösningen innebär att 50% sparas i fond och 50% i traditionell förvaltning. Det finns cirka 80 fonder från ett 30-tal förvaltare att välja bland.  Återbetalningsskydd vid dödsfall ingår.

Vilka skattekonsekvenser får detta?

På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt (SLS) om 24,26%. På lön betalas för de flesta arbetsgivaravgifter om 31,42%. Nettoskillnaden kommer dig som egenanställd till gagn i form av en högre pensionspremie. Sek 1000 i bruttolön blir istället sek 1057 till pensionen. Du får alltså mer avsatt till pension än om du skulle ta ut det som lön.

Avkastningsskatten, dvs. den löpande skatten på sparandet i tjänstepension är lägre än andra sparformer, exempelvis investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Om du har en inkomst så du behöver betala statlig inkomstskatt så leder en högre avsättning till tjänstepension att du betalar mindre i statlig skatt idag. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. Har du vid pension en lägre inkomst än du har lön idag så kan detta innebära att du totalt får behålla mer.

Finns det något maximalt belopp jag får avsätta?

Den högsta tillåtna avsättningen hos Frilans Finans är 35% baserat på bruttolönen efter avsättningen. Maximalt tillåten avsättning är år 2020 sek 473 000, vilket motsvarar cirka 39 417 per månad.

Är detta bra för mig?

Vänligen kontakta Frilans Finans för mer information eller vår samarbetspartner Factum AB för individuell rådgivning, tel. 018–693000 alternativt se över ditt konto på www.spp.se.

Frilans Finans når du på tel. 0771-15 10 00, eller via mejl info@frilansfinans.se alternativt chatt.

Frågor om mina sidor
Hur redigerar jag min faktura, innan den hunnit behandlas?

Gå in under ”Min fakturahistorik”. Om en penna visas till höger om din faktura kan du redigera innehållet. Spara sedan dina ändringar. Visas istället ett hänglås är fakturan låst på grund av att den behandlas av oss.

Frilans Finans SMS-avisering

Tjänsten innebär att du får ett meddelande via SMS när din lön utbetalas från Frilans Finans. Det innebär att din lön bör vara dig tillhanda bankdagen efter du fått meddelandet. SMS-meddelandet skickas till det mobilnummer du har uppgett under inställningar på frilansfinans.se. Avsändare är FrilansFin. Om du inte önskar få information per SMS kan du stänga av funktionen genom att logga in på din sida, välja ”Mina inställningar” och ”Avmarkera SMS-avisering”. För mer info läs här.

Kan jag se vad jag tjänat under en viss period?

Ja. När du loggat in klickar du på ”Min lönehistorik” och väljer den period du vill visa.

Vad menas med "Min lönehistorik"?
Här visas din sammanlagda bruttolönesumma, traktamenten, reseersättningar med mera under sökt period. Notera att semesterersättning är inberäknat i bruttot och utbetalas samtidigt som lönen, om du inte valt att avsätta den. Om du valt att spara semesterersättning kan du följa detta på din sida i inloggat läge.
Vi är 5 personer som ofta arbetar tillsammans, måste jag skriva in allas uppgifter varje gång?

Nej det behöver du inte. De personers uppgifter du matat in vid tidigare tillfällen sparas och du kan enkelt välja tidigare medarbetare i en lista.

Jag fakturerar ofta samma kund, måste jag skriva in dennes uppgifter varje gång?

Nej det behöver du inte. Kontaktuppgifterna till kunder du matat in vid tidigare tillfällen sparas, och ska du fakturera samma kund igen kan du enkelt välja kunden i listan ”Hämta befintlig kund” som visas på sidan ”Registrera Faktura” i fakturaverktyget.

Kan jag se de fakturor jag matat in sen tidigare?

Ja. När du loggat in klickar du på ”Ekonomi” och ”Fakturor”.

Inloggning och lösenord
Jag har bytt mailadress. Kan jag ändra så att jag loggar in med den istället?

Ja. När du loggat in och kommit till din startsida klickar du på ”Inställningar” och väljer därefter den högra fliken ”Personuppgifter”, och följer sedan anvisningarna där.

Kan jag ändra mitt lösenord?

Ja. När du loggat in och kommit till din startsida klickar du på ”Inställningar” och väljer därefter den högra fliken ”Personuppgifter”, och följer sedan anvisningarna där.

Jag har glömt mitt lösenord!

I inloggningsrutan klickar du på ”Glömt ditt lösenord?”. På sidan som följer fyller du i din e-postadress och följer sedan instruktionerna i det e-postmeddelande som skickas till dig. Har du tidigare skickat en faktura och därmed fyllt i ditt personnummer, och har BankID eller Mobilt BankID så kan du logga in med det, och uppdatera ditt lösenord på Mina sidor.

Jag har registrerat mig men jag kan inte logga in!

Kontrollera att du skrivit in rätt användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn är detsamma som e-postadressen du angav när du registrerade dig, t ex: mitt.namn@e-post.se Lösenordet är detsamma som skickades till dig vid registreringen, om du inte valt att ändra det. Om du glömt ditt lösenord, läs ovan.

Lexikon
RUT- och ROT-avdrag

Vad är ROT/RUT-avdraget?
Rotarbeten avser reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, förutsatt att arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad som den avdragsberättigade äger. Rotavdrag kan däremot inte göras för helt nya hus och heller inte för tillbyggnad av nya bostäder (inom de fem första åren).

Rutarbetet avser hushållsarbeten som utförs i fastighet som köparen av tjänsten eller dess föräldrar bor i eller vistas i. Fr.o.m. den 1 januari 2016 godkänns rutavdrag endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning. Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

Läs mer om ROT-/RUT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Vem får nyttja avdraget?
En köpare som varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret och fyllt 18 år innan årets slut har rätt att få maximalt 50.000 kr i rot- och rut-avdrag per person och år. Fr.o.m. den 1 januari 2016 är rotavdraget 30% av arbetskostnaden, med ett maximalt avdrag om 50.000 kr. Rut-avdraget är maximalt 50.000 kr för alla köpare som fyllt 18 år.

Köparen ska själv ansvara för att utrymme finns för ROT/RUT-arbetet ifråga.
Utrymmet baseras på köparens slutliga skatt där det först tas hänsyn till andra eventuella avdrag. Om du är osäker på att köparen har tillräckligt utrymme för ditt arbete kan du be köparen om ett intyg från Skatteverket. Det visar hur mycket avdrag som dittills nyttjats under innevarande år. Om du är osäker på att köparen har tillräckligt utrymme för ditt arbete kan du be köparen om ett intyg från Skatteverket. Det visar hur mycket avdrag som dittills nyttjats under innevarande år.

För den köpare som betalar ett rut- eller rotarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de regler om rot- och rutavdrag som infördes den 1 januari 2016. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

Observera att du som utförare av tjänsten inte får vara närstående till köparen.
Se vem som anses vara närstående i denna länk:
https://www.skatteverket.se/rotrutarbete/utforarenfarintevaranarstaende

Hur ska din faktura specificeras?
I din faktura måste följande information framgå:

– uppgifter om vilka arbeten som har utförts
– fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor
– skattereduktionens storlek
– om fakturan enbart avser arbetskostnader bör det framgå i specifikationen
– uppgifter om var arbetet har utförts

Vem ansöker om avdraget hos Skatteverket?
Alla fakturor du utformar som ROT eller RUT via vår hemsida kommer Frilans Finans söka avdrag för. Vi kommer ha all kontakt med Skatteverket gällande detta, och din lön betalas redan ut då kunden betalat sin del av fakturan.

Semesterersättning

Semesterersättning – spara eller inte? Vi rekommenderar dig att spara så att du har möjlighet att få en längre sammanhängande period av vila.

Genom att aktivera Spara semesterersättning avsätter du automatiskt 12 % av din bruttolön plus arbetsgivaravgifter på ett konto hos Frilans Finans varje gång du skapar en faktura. Du kan se hur mycket pengar du har sparat på ”Min sida”.

Dina semesterpengar – minus skatt och arbetsgivaravgifter – betalas ut på ditt konto den 25 juni, eller påföljande vardag om den 25:e är en helgdag. Du kan när som helst begära att få dina innestående sparade semesterpengar utbetalda.

Faktura

Få betalt för ett uppdrag genom att skicka en faktura till kund. En faktura skapar du enkelt vårt fakturaverktyg. Så här ser en exempelfaktura från Frilans Finans ut.

Moms

När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exkl. moms. Detta för att företagen har rätt att dra av momsen. OBS! Man måste tydligt ange att moms tillkommer.

Reseersättning

Reseersättning är skattefri. Du har rätt till 18,50 kr mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete). Observera att du inte kan få reseersättning för resor till och från din ordinarie tjänsteställe.

Mall för körjournal hittar du här (öppnas som PDF)

Traktamente

Traktamente är en ersättning som är skattefri. Traktamenten är till för att täcka dina privata förhöjda omlevnadskostnader i samband med tjänsteförrättning (arbete). Rätt till traktamenten har du om tjänsteförrättningen (arbetet) sker mer än 5 mil från hemorten samt att övernattning sker på annan ort än hemorten. Skatteverket har fastställt traktamentet till 240 kr per dygn. Observera att andra belopp gäller för traktamenten vid tjänsteförrättning i annat land: kontakta oss för information om aktuella belopp och länder.

Omräkningsnyckel

Omräkningsnyckel är den procentsats som omvandlar ditt nettoarvode till arvode på faktura eller tvärtom. Procentsatsen innehåller din/er A-skatt, arbetsgivaravgifter samt Frilans Finans avgift.

Våra standardomräkningsnycklar

1.99726 A-skatt födda 1952 eller senare

30 % kommunal skatt dras och ordinarie arbetsgivaravgifter inbetalas.

1.76839 A-skatt födda 1938 – 1951

30 % kommunal skatt dras och arbetsgivaravgift på 16.36 % inbetalas.

1.61322 A-skatt födda -1937

30 % kommunal skatt dras och arbetsgivaravgift på 6.15 % inbetalas.

Det finns även andra omräkningsnycklar att välja emellan, dessa finner du i fakturaverktyget under rubriken OMR-nyckel i faktura del 2. Om du saknar en omräkningsnyckel är du alltid välkommen att kontakta Frilans Finans Klientstöd på 0771-15 10 00 så tar vi fram den till dig.

 

Fakturasumma

Fakturasumma är summan av lönenetto, A-skatt och arbetsgivaravgifter.

Brutto, bruttolön

Bruttolön avser lönesumman innan skatteavdrag. Brutto är med andra ord summan av nettolön och A-skatt.

Netto, nettolönesumma

Den del av arvodet som du/ni får behålla efter att lagstadgad A-skatt och arbetsgivaravgifter avdragits.

Förskottsutbetalning

 

Frilans Finans gör tre olika bedömningar av alla fakturor för att kunna ta beslut kring löneutbetalning;

”Godkänd”, ”Godkänd med reservation” eller ”Ej Godkänd”.
Efter att du skapat din faktura meddelar vi dig per e-post vilken bedömning fakturan har fått.

1. I normalfallet får fakturan kreditbedömningsstatus ”Godkänd”. Då utbetalas din nettolön till ditt bankkonto fem (5) bankdagar efter fakturans godkännandedatum. Notera att det tar 1-2 bankdagar innan pengarna är dig tillhanda. Slutkunden får 30 dagars betalningsvillkor beräknat från fakturans godkännandedatum.

Villkor för att arbetet/fakturan skall godkännas utan anmärkning är:

 • att din kund inte har betalningsanmärkningar.
 • att du inte har betalningsanmärkningar.
 • att kund inte utgörs av dig själv eller annan part vari du har väsentlig intressegemenskap.
 • att arbetsdagen/arbetsdagarna inte är äldre än 30 dagar.
 • att du inte fakturerar för arbetsdatum i framtiden
 • att kund är registrerad hos Bolagsverket. Detta kan du själv kontrollera via Bolagsverket
 • att fordran gällande arbete du utfört som inte är föremål för tvist.

 

2. I Särskilda fall får fakturan kreditbedömningsstatus ”Godkänd med reservation”. Denna status tilldelas fakturor där kunden är privatperson, alternativt belägen utomlands eller i fall där kriterier för status ”Godkänd” inte kan uppfyllas.

I dessa fall utbetalas lön så snart slutkund fullgjort betalning till Frilans Finans, normalt efter 30-40 dagar. Notera att ”Godkänd med reservation” endast innebär att Frilans Finans bedömer kreditrisken vara något högre eftersom t ex kund är belägen utomlands, vilket medför att kontroller och uppföljning är svårare att göra.

 

3. I mycket särskilda fall bedöms fakturan till ”Ej Godkänd”. I de fall kunden är på obestånd, t ex att konkursanmodan inlämnats till Kronofogden eller att skulderna överstiger tillgångarna markant, kommer Frilans Finans avslå fakturan sin helhet. Ingen lön utbetalas således. Du kan alltid i förväg, genom att kontakta Frilans Finans, kontrollera om ditt arbete/faktura kommer bedömas som ”Godkänd”, ”Godkänd med reservation” eller ”Ej godkänd”.

Frilans Finans är uppkopplade mot upplysningstjänster och kan direkt ge besked om kunds finansiella status. Frilans Finans beslut om bedömningsstatus kan inte överklagas.

 

Arbetsmiljö
Vad ska jag göra jag om jag skadat mig i tjänst?

Om du är med om en olycka eller skadar dig ska du omedelbart kontakta oss genom att ringa 0771-15 10 00. Fyll sedan i blanketten för ”Olycka och tillbud”. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som behövs utföras direkt. Denna blankett ska sedan skickas till: info@frilansfinans.se

Hur kan jag göra för att minimera riskerna på min arbetsplats?

Du som egenanställd är skyldig att följa givna instruktioner och föreskrifter som ges av kunden och Frilans Finans, använda de skyddsanordningar som behövs för arbetet samt i övrigt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller på just din arbetsplats innan du börjar arbeta.

Du ska även vara observant och påpeka risker och brister i arbetsmiljön till din närmaste chef/arbetsledare/kund. Om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa ska du genast meddela din närmaste chef/arbetsledare/kund och du har då rätt att låta bli att utföra sådana uppgifter tills du får besked om arbetet ska fortsätta.

Om du ej får gehör av din närmaste chef/arbetsledare, kontakta då Frilans Finans.

 

Personalliggare
Vad är en personalliggare?

En personalliggare beskrivs vara en förteckning över den samlade arbetskraften på en byggarbetsplats (Skatteverket, 2016). Det är byggherren, som bedriver byggverksamhet, som enligt lag måste föra elektronisk personalliggare på daglig basis. I personalliggaren registreras all arbetskraft och varje arbetares start och sluttid. Elektronisk personalliggare för byggarbetsplatser lagstadgades den 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016).  

Varför används personalliggare?

Kravet på elektroniska personalliggare för byggarbetsplatser gäller fr.om. 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016). Kontroll och granskning av personalliggare utförda av Skatteverket kan förekomma.  

Jag jobbar på en byggarbetsplats, hur gör jag för att skaffa elektronisk personalliggare?

Det är byggherren, som bedriver byggverksamheten, som ansvarar för att registrera byggarbetsplatsen hos Skatteverket, arbetsplatsen tilldelas då ett ID-nummer. Detta ska göras redan innan verksamheten har påbörjats.

Du som egenanställd ska kontrollera om byggherren på den byggarbetsplats du är verksam använder elektronisk personalliggare och vilket system som används, därefter ska du meddela oss som underentreprenör om detta. Dina start och sluttider ska registreras i den personalliggare som din byggherre använder.  

 

 • Kontrollera om byggherren på den byggarbetsplats där du är verksam använder elektronisk personalliggare
 • Meddela byggherren att Frilans Finans ska registreras som underentreprenör
 • Meddela oss på Frilans Finans vilken elektronisk personalliggare som används och vilket ID din arbetsplats har via mail: info@frilansfinans.se eller telefon: 0771- 15 10 00
 • Samtliga in/ut-stämplingar ska registreras i vald personalliggare

 

 

Har du fler frågor? Kontakta oss

Du måste ange ett namn

Du måste ange ett telefonnummer

Du måste ange en e-postadress

Du måste skriva ett meddelande

Du måste godkänna

Tack för din fråga! Vi återkommer inom kort.

Något gick fel. Var god försök igen senare.