Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Frågor och svar

10 vanligaste frågorna
Hur beräknar Frilans Finans min lön?
Hur beräknar Frilans Finans min lön?

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på startsidan. Skriv in beloppet du önskar fakturera under “Fakturabelopp”, alternativt den lön du vill få utbetalt under “Lön på ditt konto”. 

 

Semesterersättning
Semesterersättning

Semesterersättning – spara eller inte?

Vi rekommenderar dig att spara semesterersättning så att du har möjlighet att få en längre sammanhängande period av vila. Genom att aktivera Spara semesterersättning under lön och ersättningar i dina inställningar, avsätter du automatiskt 12 % av din bruttolön på ett konto hos Frilans Finans, varje gång du skapar en arbetsorder (faktura). Du kan se hur mycket pengar du har sparat på Min sida. Dina semesterpengar – med avdrag för inkomstskatt – betalas ut till ditt konto runt den 19:e juni.

 

Du kan när som helst begära att få dina sparade semesterpengar utbetalda. Kontakta Klientstöd så hjälper vi dig.

Jag vill fakturera utan moms - går det?
Jag vill fakturera utan moms - går det?

Frilans Finans kontrollerar att de fakturor som avser tjänster som enligt Skatteverkets regler inte är momspliktiga inte beläggs med moms. Det är ytterst få tjänster och varor som är undantagna från momsplikten. Exempel på undantag är CSN-berättigad utbildning, omvänd byggmoms och export.

För artister som fakturerar gager så är Frilans Finans att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverkets definition och därför skall Frilans Finans belägga gager med 25% moms. I de fall artisten som står på scen äger det fakturerande bolaget skall det jämställas med ett artistbolag och skall inte lägga på moms på gager. Notera att artistbolag äger som konsekvens inte rätt att dra av moms på inköp.

Värt att notera är att moms inte utgör någon kostnad för de allra flesta företag i Sverige eftersom de är momspliktiga och äger därmed rätt att kvitta ingående mot utgående moms. Undantagna från momsplikten är vissa privatpersoner, ideella föreningar, trossamfund och nämnda artistbolag, så för dessa utgör momsen kostnad och de äger inte heller rätt att dra av moms.

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?
Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Om du ska få tillbaka hela summan för ditt avdrag så behöver du, förutom att lägga in detta som ett avdrag, även addera summan för utlägget på fakturabeloppet då avdragen enbart blir en skattefri del av ditt fakturerade belopp. Kostnader matas in i fakturaverktyget, faktura del 2, som du når via knappen ”Skapa faktura” som du finner i inloggat läge. För ytterligare information se vår Avdragsguide

Rot- och rutavdrag
Rot- och rutavdrag

Vad är rot/rut-avdag?
När du utfört ett arbete för en privatperson som är berättigat till rot/rutavdrag kan kunden få skattereduktion på arbetskostnaden. Observera att det endast är arbetskostnaden på fakturan som har rätt till rot/rut-avdrag. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rotarbeten, 30% avdrag
Avser reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, förutsatt att arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad som den avdragsberättigade äger. Rotavdrag kan däremot inte göras för helt nya hus och heller inte för tillbyggnad av nya bostäder (inom de fem första åren).

Rutarbeten, 50% avdrag
Avser hushållsarbeten som utförs i fastighet som köparen av tjänsten eller dess föräldrar bor i eller vistas i.

Vad ska fakturabeskrivningen innehålla?
– uppgifter om vilka arbeten som har utförts
– fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor
– skattereduktionens storlek
– om fakturan enbart avser arbetskostnader bör det framgå i specifikationen
– uppgifter om var arbetet har utförts.

Vem ansöker om avdraget hos Skatteverket?
Alla fakturor du utformar som rot eller rut via frilans Finans kommer Frilans Finans söka avdrag för. Vi kommer ha all kontakt med Skatteverket gällande detta. Din lön betalas sedan ut då kunden betalat sin del av fakturan.

Vem får nyttja avdraget och hur mycket avdrag får göras?
En kund som varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret och fyllt 18 år innan årets slut har rätt att få maximalt 50.000 kr i rot-avdrag och 25.000 i rut-avdrag per person och år. Utrymmet baseras på kundens slutliga skatt där det först tas hänsyn till andra eventuella avdrag.

Rot/rut-avdrag kan endast nyttjas på arbetskostnaden där 30% avdrag får göras för rotarbeten och 50% avdrag för rutarbeten. Observera att du som utförare av tjänsten inte får vara närstående till kunden.

Hur vet jag att köparen har tillräckligt med rot/rut-avdrag?
Om du är osäker på om kunden har tillräckligt utrymme för ditt arbete kan du be kunden om ett intyg från Skatteverket. Det visar hur mycket avdrag som dittills nyttjats under innevarande år. Skulle det visa sig att kund inte har tillräckligt med rot/rut-avdrag kvar kommer Frilans Finans skapa en tilläggsfaktura på resterande belopp till kund. Din lön kommer alltså inte påverkas.

När utbetalas min lön? Frilans Finans villkor för förskottsutbetalning
När utbetalas min lön? Frilans Finans villkor för förskottsutbetalning

Frilans Finans gör tre olika bedömningar av alla fakturor för att kunna ta beslut kring löneutbetalning;

”Godkänd”, ”Godkänd med reservation” eller ”Ej Godkänd”.
Efter att du skapat din faktura meddelar vi dig per e-post vilken bedömning fakturan har fått.

1. I normalfallet får fakturan kreditbedömningsstatus ”Godkänd”. Då utbetalas din nettolön till ditt bankkonto fem (5) bankdagar efter fakturans godkännandedatum. Notera att det tar 1-2 bankdagar innan pengarna är dig tillhanda. Slutkunden får 30 dagars betalningsvillkor beräknat från fakturans godkännandedatum.

Villkor för att arbetet/fakturan skall godkännas utan anmärkning är:

 • att din kund inte har betalningsanmärkningar.
 • att du inte har betalningsanmärkningar.
 • att kund inte utgörs av dig själv eller annan part vari du har väsentlig intressegemenskap.
 • att arbetsdagen/arbetsdagarna inte är äldre än 30 dagar.
 • att du inte fakturerar för arbetsdatum i framtiden.
 • att kund är registrerad hos Bolagsverket. Detta kan du själv kontrollera via Bolagsverket
 • att fordran gällande arbete du utfört som inte är föremål för tvist.

 

2. I Särskilda fall får fakturan kreditbedömningsstatus ”Godkänd med reservation”. Denna status tilldelas fakturor där kunden är privatperson, alternativt belägen utomlands eller i fall där kriterier för status ”Godkänd” inte kan uppfyllas.

I dessa fall utbetalas lön så snart slutkund fullgjort betalning till Frilans Finans, normalt efter 30-40 dagar. Notera att ”Godkänd med reservation” endast innebär att Frilans Finans bedömer kreditrisken vara något högre eftersom t ex kund är belägen utomlands, vilket medför att kontroller och uppföljning är svårare att göra.

 

3. I mycket särskilda fall bedöms fakturan till ”Ej Godkänd”. I de fall kunden är på obestånd, t ex att konkursanmodan inlämnats till Kronofogden eller att skulderna överstiger tillgångarna markant, kommer Frilans Finans avslå fakturan sin helhet. Ingen lön utbetalas således. Du kan alltid i förväg, genom att kontakta Frilans Finans, kontrollera om ditt arbete/faktura kommer bedömas som ”Godkänd”, ”Godkänd med reservation” eller ”Ej godkänd”.

Frilans Finans är uppkopplade mot upplysningstjänster och kan direkt ge besked om kunds finansiella status. Frilans Finans beslut om bedömningsstatus kan inte överklagas.

Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?
Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Du har rätt till ersättning från din a-kassa om du uppfyller villkoren i Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

De villkor som du skall uppfylla är bland annat lagens definition av arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. Frilans Finans bedömning är att i egenskap av egenanställd skall du i första hand betraktas som arbetstagare och i andra hand som osjälvständig uppdragstagare och därmed likställas med en arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din a-kassa. Innan kontakt sker med din a-kassa rekommenderar vi dig att kontakta Frilans Finans handläggare för information och råd.

Kan jag göra avdrag som egenanställd?
Kan jag göra avdrag som egenanställd?

Som egenanställd kan du yrka avdrag för ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande”, med andra ord kostnader som är nödvändiga för att utföra ett uppdrag. Kostnaden som uppstår måste förbrukas under fakturaperioden och får därmed inte ha ett bestående värde. Tex kan du göra avdrag för skrivarpapper men inte för skrivaren.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

Milersättning
Milersättning

Milersättning är skattefri. Du har rätt till 25 kr mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete). Observera att du inte kan få milersättning för resor till och från ditt ordinarie tjänsteställe.

Mall för körjournal hittar du här (öppnas som PDF)

Har jag rätt till friskvårdsbidrag hos Frilans Finans?
Har jag rätt till friskvårdsbidrag hos Frilans Finans?

Ja. Du kan få upp till 2 800 kronor inklusive moms i friskvårdsbidrag per kalenderår under den perioden du är anställd av Frilans Finans. Det betyder att så länge du har fakturerade arbetsdatum under den perioden du har utfört din friskvårdsaktivitet så har du rätt till upp till 2 800 kronor i bidrag.

Du lägger in ditt friskvårdsbidrag i Frilans Finans fakturaverktyg under Del 3 Fördelning av pengar > Visa detaljer > Lägg till avdrag, i samband med att du skickar in en faktura. Läs mer och se exempel på vad du kan få friskvårdsbidrag för 

Vad Frilans Finans som arbetsgivare kan erbjuda dig friskvårdsbidrag för styrs av Skatteverket, här kan du läsa mer

 

Fakturering
Hur beräknar Frilans Finans min lön?
Hur beräknar Frilans Finans min lön?

Du kan enkelt ta del av beräkningen genom att använda dig av Kalkylatorn på startsidan. Skriv in beloppet du önskar fakturera under “Fakturabelopp”, alternativt den lön du vill få utbetalt under “Lön på ditt konto”. 

 

Kan jag fakturera via Frilans Finans trots att jag har betalningsanmärkningar?
Kan jag fakturera via Frilans Finans trots att jag har betalningsanmärkningar?

Du är alltid välkommen att fakturera via Frilans Finans.

Hur redigerar jag min faktura, innan den hunnit behandlas?
Hur redigerar jag min faktura, innan den hunnit behandlas?

Gå in under ”Min fakturering” i inloggat läge på vår app eller hemsida. Om din faktura inte har skapats ännu så kan du göra redigeringar i din faktura genom att klicka på de tre prickarna längst till höger om din faktura och sedan väljer du ”Redigera”. Därefter göra du ändringarna i fakturaverktyget och sedan klicka på ”Uppdatera faktura”.

Hur beräknar jag min nettolön alternativt vad jag ska ta betalt av kund?
Hur beräknar jag min nettolön alternativt vad jag ska ta betalt av kund?

Med hjälp av kalkylatorn på startsidan kan du räkna ut hur mycket du måste fakturera för att få ut önskad nettolön.

Egenanställning
Vad är egenanställning?
Vad är egenanställning?

Egenanställning är ett sätt att organisera arbete och ett alternativ till att starta eget företag då det möjliggör att fakturera som privatperson. Egenanställning lämpar sig lika bra för studenter, som yrkesarbetande som pensionärer. Det fungerar också för dig som vill fakturera kunder som befinner sig utomlands och då du vill utföra arbete utomlands. För dig som ska arbeta utomlands kan dock särskilda regler gälla, kontakta gärna oss innan du påbörjar arbetet för mer information.

Se vad Skatteverket skriver om egenanställning.

Se vad Egenanställningsföretagens branschorganisation skriver om egenanställning.

Egenanställning ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Med ”egenanställd” menas arbetstagare som har rätt att förhandla om uppdrag med uppdragsgivare (kund) för egenanställningsföretagets (arbetsgivaren Frilans Finans) räkning och som normalt anställs för uppdraget i de fall egenanställningsföretaget efter prövning (Godkänna faktura) väljer sig att åta sig uppdraget.

Egenanställningsföretaget (Frilans Finans) redovisar skatt och arbetsgivaravgifter, samt betalar ut lön till den egenanställde. Vid årets slut får den egenanställde sin inkomst förtryckt i deklarationen och tillgång till de Kontrolluppgifter vi delger Skatteverket.

Kan jag fakturera för arbete utomlands genom Frilans Finans?
Kan jag fakturera för arbete utomlands genom Frilans Finans?

Ja det kan du, observera att det gäller särskilda regler för att fakturera från ulandet och att ett så kallat A1-intyg kan behövas.

Vad är A1-intyg?
Ett intyg utfärdat av Försäkringskassan som intygar att du är socialförsäkrad i Sverige under arbete utomlands. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Krävs A1-intyg för arbete utomlands?
Det finns i dagsläget ingen tydlig gräns för när A1-intyg krävs. Försäkringskassan rekommendation är dock att A1-ansökan bör skickas in vid längre och/eller upprepade tjänsteresor.

Vid enstaka korta tjänsteresor är A1-ansökan i normalfallet inte nödvändig. Vad som avses med kort i detta sammanhang är dock inte definierat. För arbete i vissa länder kan A1 intyg vara nödvändigt även vid kortare tjänsteresor.

Om du är osäker vad som gäller i ditt aktuella fall rekommenderar vid dig att kontakta Försäkringskassan direkt på telefon 0771-524 524.

Observera att A1 ansökan ska vara inskickad till Försäkringskassan innan du avreser. För information om att arbeta utomlands vänligen se Försäkringskassans hemsida.

För resor utanför Norden rekommenderar vi att du tecknar vår tjänstereseförsäkring. För information om tjänstereseförsäkringen vänligen läs mer här under fliken Tjänstereseförsäkring.

Kan jag ta uppdrag via plattformar som t.ex Upwork eller andra plattformar och fakturera genom Frilans Finans?
Kan jag ta uppdrag via plattformar som t.ex Upwork eller andra plattformar och fakturera genom Frilans Finans?

Ja, det går att arbeta som egenanställd via s.k. plattformar som t.ex Upwork. Hur plattformen fungerar i kombination med egenanställning varierar mellan plattformarna. Vänligen kontakta Frilans Finans Klientstöd på info@frilansfinans.se eller telefon 0771-15 10 00 för ytterligare information.

Avdrag och utlägg
Avdragsguide
Avdragsguide

Samtliga underlag du önskar yrka avdrag för ska Frilans Finans ta del av. Du bifogar dessa underlag direkt i fakturaverktyget när du skapar fakturan och registrerar dina avdrag.

Är originalunderlaget i fysisk form och överstiger 2000 kr ska detta skickas via post till:
Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala

Har du ett fysiskt kvitto som inte överstiger ett totalbelopp på 2000 kr kan du fota eller skanna kvittot och bifoga filen direkt i fakturaverktyget. Observera att du ska spara originalkvittot i tre år för att kunna uppvisa vid en eventuell revision.

Underlag i form av en faktura som överstiger 2000 kr (med undantag fakturor som avser hyra) ska vara ställd till Frilans Finans med dig som referens och betald i förskott om inget annat överenskommits. Kontakta gärna Klientstöd om du har frågor kring detta.

Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Avdragsguide

Expense guide

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?
Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Om du ska få tillbaka hela summan för ditt avdrag så behöver du, förutom att lägga in detta som ett avdrag, även addera summan för utlägget på fakturabeloppet då avdragen enbart blir en skattefri del av ditt fakturerade belopp. Kostnader matas in i fakturaverktyget, faktura del 2, som du når via knappen ”Skapa faktura” som du finner i inloggat läge. För ytterligare information se vår Avdragsguide

Får jag yrka avdrag för resor?
Får jag yrka avdrag för resor?

Ja, så länge dessa ligger i direkt anslutning till dina fakturerade arbetsdatum. Det innebär att avresedatum måste ske 1-2 dagar innan eller efter fakturerade arbetsdatum. Om du rest med egen bil så ska du dock inte lägga in detta som avdrag, utan som reseersättning. Då har du rätt till skattefri ersättning om 25 SEK/mil. Observera att du bara kan yrka reseersättning för resor som inte gått till och från ditt ordinarie tjänsteställe. Med ordinarie tjänsteställe menas den plats där du utför merparten av ditt uppdrag, som t.ex. uppdragsgivarens eller kundens lokal, kontor eller verkstad.

Om du yrkar reseersättning för resor i tjänsten behöver du kunna uppvisa reseräkning. Använd gärna vår mall för reseräkning och maila underlaget till info@frilansfinans.se i samband med skapandet av din faktura.

Kan jag göra avdrag för utbildningar jag tagit?
Kan jag göra avdrag för utbildningar jag tagit?

Ja, så länge de uppfyller alla krav för detta. Skatteverket har generellt hårda regler kring avdrag för studier/utbildningar och menar att utbildning måste vara nödvändig för ens
yrkesutförande. Du ser skatteverkets kriterier nedan:

– Utbildningen ska vara nödvändig för att kunna behålla det nuvarande arbetet. Lön, motsvarande lön för heltidsarbete, bör utgå från arbetsgivaren.

– Avdrag kan också medges om du är eller riskerar att bli arbetslös och du av din arbetsgivare får en skattefri förmån av utbildning som syftar till fortsatt anställning.

– Avdrag kan även medges för kostnader i samband med vuxen- och arbetsmarknadsutbildning under förutsättning att det utgår skattepliktig studieersättning.

Friskvårdsbidrag
Har jag rätt till friskvårdsbidrag hos Frilans Finans?
Har jag rätt till friskvårdsbidrag hos Frilans Finans?

Ja. Du kan få upp till 2 800 kronor inklusive moms i friskvårdsbidrag per kalenderår under den perioden du är anställd av Frilans Finans. Det betyder att så länge du har fakturerade arbetsdatum under den perioden du har utfört din friskvårdsaktivitet så har du rätt till upp till 2 800 kronor i bidrag.

Du lägger in ditt friskvårdsbidrag i Frilans Finans fakturaverktyg under Del 3 Fördelning av pengar > Visa detaljer > Lägg till avdrag, i samband med att du skickar in en faktura. Läs mer och se exempel på vad du kan få friskvårdsbidrag för 

Vad Frilans Finans som arbetsgivare kan erbjuda dig friskvårdsbidrag för styrs av Skatteverket, här kan du läsa mer

 

Kollektivavtal
Vad är ett kollektivavtal?
Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en förlängning av de arbetsrättsliga lagarna som reglerar vissa villkor för arbete inom en viss bransch. I dag omfattas nio av tio arbetstagare i Sverige av olika kollektivavtal. Formellt upprättas ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare eller dess arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Det reglerar till exempel en minimilön på 134 kr per timme, ett gott försäkringsskydd i arbetet samt tjänstepension, det vill säga delar som inte regleras inom de arbetsrättsliga lagarna.

Läs mer om minimilöner för dig som egenanställd arbetstagare här 

Vad innebär kollektivavtalet för mig som egenanställd?
Vad innebär kollektivavtalet för mig som egenanställd?

Införandet av kollektivavtalet mellan Säljarnas och Frilans Finans kommer att ge dig som egenanställd ytterligare trygghet utöver de försäkringar och avtal som redan gäller idag, utan att det påverkar din rätt att styra över ditt eget arbete.

Kollektivavtalet innebär en lägsta skälig timlön för att arbeta som egenanställd arbetstagare. Detta för att garantera att samtliga egenanställda alltid ska arbeta under skäliga villkor. Dessutom kommer Frilans Finans automatiskt att sätta av sparande till din tjänstepension för dig mellan 25-66 år varje gång du fakturerar, detta för att din pension (när det är dags för det) inte kraftigt ska avvika från den lön du fått i arbetslivet. Om du redan sätter av till tjänstepension förändras ingenting.

Tjänstepension
Vad är tjänstepension?
Vad är tjänstepension?

Din totala pension innehåller vanligen flera delar. Den statliga allmänna pensionen, tjänstepension som din arbetsgivare avsätter och eventuellt privat sparande. För många utgör tjänstepensionen en mycket viktig del och står ofta för 25–50% av din totala pension. Ungefär 90% av Sveriges anställda har tjänstepension betald av sin arbetsgivare.

Om du är mellan 25-66 år avsätter Frilans Finans automatiskt  tjänstepension åt dig. Du kan senare följa utvecklingen av ditt sparande hos försäkringsbolaget eller via vår samarbetspartner.

Vad innebär utökad tjänstepension?
Vad innebär utökad tjänstepension?

Du väljer att avstå mer lön idag till förmån för din tjänstepension. Frilans Finans har en rak avsättning om 4,5% av lönen som standard om du väljer tjänstepension. Om du i fakturaverktyget väljer en högre avsättning till din tjänstepension sker ett bruttolöneavdrag och Frilans Finans betalar in en högre premie till din tjänstepensionsförsäkring. Generellt är en nivå utöver standard aktuellt först om du har en lön betydligt över cirka sek 51 000 per månad över hela året.

Påverkas allmän försäkring, den allmänna pensionen och ersättningar från Försäkringskassan?
Påverkas allmän försäkring, den allmänna pensionen och ersättningar från Försäkringskassan?

Om du väljer att höja avsättning till tjänstepension så att din bruttolön efter avsättning understiger 8,07 inkomstbasbelopp per år, vilket för år 2024 motsvarar en månadslön på sek 51 245 , så kan ersättningar från allmän försäkring påverkas negativt. Detta eftersom t ex sjukpenning och föräldrapenning baseras på din bruttolön, vilken blir lägre om du ökar din tjänstepension.

Det är också nödvändigt att du är medveten om att eftersom din totala lön blir lägre kan det eventuellt påverka dig vid exempelvis kreditgivning, inkomstförsäkring, ansökan om hyreskontrakt och andra sammanhang.

Kan jag ångra mig?
Kan jag ångra mig?

I grunden så är pengarna låsta i en tjänstepensionsförsäkring till dess utbetalning sker. Utifrån nuvarande regler kan du påbörja utbetalningen tidigast från 55 år och under minst en femårsperiod. Vissa undantag finns och behöver kontrolleras för individuellt.

Hur gör jag och vad kan jag välja?
Hur gör jag och vad kan jag välja?

När du skapar din faktura så väljer du i Kontoinställningar > Fakturainställningar hur mycket du vill att Frilans Finans
ska betala in till din tjänstepension. Du kan senare följa utvecklingen av ditt sparande hos försäkringsbolaget eller via vår samarbetspartner.

Varför ska jag sätta av mer?
Varför ska jag sätta av mer?

Det huvudsakliga skälet är att du får en högre pension.

1)     Högre pension – din framtida lön.

2)     Lägre marginalskatt (om du har högre inkomst idag än när du tar ut din pension).

3)     Lägre årlig avkastningsskatt i tjänstepension jmf. med tex. privat investeringssparkonto (ISK).

4)     På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt vilken för de flesta är lägre än arbetsgivaravgifter som betalas på lön.

5)     Möjlig värdetillväxt över tid.

Vart går mina pengar?
Vart går mina pengar?

Dina avsättningar förvaltas hos SPP Pension & Försäkring AB (publ). Du har möjlighet att välja sparform inom försäkringen. Entrélösningen innebär att 50% sparas i fond och 50% i traditionell förvaltning. Det finns cirka 80 fonder från ett 30-tal förvaltare att välja bland. Återbetalningsskydd vid dödsfall ingår.

Vilka skattekonsekvenser får detta?
Vilka skattekonsekvenser får detta?

På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt (SLS) om 24,26%. På lön betalas för de flesta arbetsgivaravgifter om 31,42%. Nettoskillnaden kommer dig som egenanställd till gagn i form av en högre pensionspremie. Sek 1000 i bruttolön blir istället sek 1057 till pensionen. Du får alltså mer avsatt till pension än om du skulle ta ut det som lön.

Avkastningsskatten, dvs. den löpande skatten på sparandet i tjänstepension är lägre än andra sparformer, exempelvis investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Om du har en inkomst så du behöver betala statlig inkomstskatt så leder en högre avsättning till tjänstepension att du betalar mindre i statlig skatt idag. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. Har du vid pension en lägre inkomst än du har lön idag så kan detta innebära att du totalt får behålla mer.

Finns det något maximalt belopp jag får avsätta?
Finns det något maximalt belopp jag får avsätta?

Den högsta tillåtna avsättningen hos Frilans Finans är 35% baserat på bruttolönen efter avsättningen. Maximalt tillåten avsättning är år 2024 sek 573 000, vilket motsvarar cirka sek 47 750 per månad.

Är detta bra för mig?
Är detta bra för mig?

Vänligen kontakta Frilans Finans för mer information eller vår samarbetspartner Factum AB för individuell rådgivning, tel. 018–693000 alternativt se över ditt konto på www.spp.se.

Frilans Finans når du på tel. 0771-15 10 00, eller via mejl info@frilansfinans.se alternativt chatt.

Kan jag höja min avsättning till tjänstepension?
Kan jag höja min avsättning till tjänstepension?

Ja. Du kan välja att avstå mer lön idag till förmån för din tjänstepension. Frilans Finans har en avsättning om 4,5% av lönen som standard. 

Om du önskar utöka din avsättning till tjänstepension gör du detta under inställningar. Om du väljer detta sker ett utökat bruttolöneavdrag och Frilans Finans betalar in en högre premie till din tjänstepensionsförsäkring.

Uppdragsavtal
Vad är ett uppdragsavtal?
Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal är ett avtal mellan två juridiska personer som reglerar och tydliggör överenskommelsen om arbete. För att avtalsbildningen ska bli rätt för dig som egenanställd upprättas uppdragsavtalet mellan din arbetsgivare, Frilans Finans Sverige AB och uppdragsgivaren dvs, kunden innan uppdraget utförs.

Frilans Finans har tagit fram en avtalsmall du som egenanställd kan använda dig av, klicka här. Avtalsmallen når du också via det inloggade läget, läs mer om avtalsmallen under ”Hur fyller jag i avtalsmallen”.

Vi på Klientstöd hjälper dig gärna med frågor och råd om uppdragsavtal, kontakta klientstöd på info@frilansfinans.se, via chatten eller på telefon: 0771-15 10 00.

Hur fyller jag i uppdragsavtalet?
Hur fyller jag i uppdragsavtalet?

Fyll i följande information i avtalsmallen:

 1. Din kunds namn och kontaktuppgifter överst på första sidan.

 2. Ditt namn i punkt 1.

 3. Uppdragstiden i punkt 2.

 4. Uppdragsbeskrivningen i punkt 3. Beskriv ditt uppdrag och uppdragets omfattning, till exempel den minsta beräknade arbetstiden, arbetsuppgifter, befattning, eventuella bilagor osv.

 5. Ersättningen i punkt 4.

  Skicka sedan avtalet för granskning till Frilans Finans avtalsgrupp, avtal@frilansfinans.se, tillsammans med kontaktuppgifter till uppdragsgivaren. Handläggarna granskar avtalet och kontaktar uppdragsgivaren för att stämma av villkoren.

  När avtalet är granskat och parterna är överens signeras avtalet digitalt via vår digitala signeringstjänst Oneflow (eller kundens egen signeringstjänst). Frilans Finans och uppdragsgivaren får varsitt exemplar och en kopia skickas till dig för kännedom.

A-kassa
Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?
Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Du har rätt till ersättning från din a-kassa om du uppfyller villkoren i Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

De villkor som du skall uppfylla är bland annat lagens definition av arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. Frilans Finans bedömning är att i egenskap av egenanställd skall du i första hand betraktas som arbetstagare och i andra hand som osjälvständig uppdragstagare och därmed likställas med en arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din a-kassa. Innan kontakt sker med din a-kassa rekommenderar vi dig att kontakta Frilans Finans handläggare för information och råd.

Att tänka på: din roll som egenanställd/arbetstagare
Att tänka på: din roll som egenanställd/arbetstagare

I samband med att du skapar din arbetsorder i fakturaverktyget ingår du ett ”Avtal om särskild visstidsanställning”, det innebär att du i arbetsrättslig mening är anställd. Anställningsavtalet reglerar anställningsförhållandet mellan dig som egenanställd arbetstagare och Frilans Finans som arbetsgivare.

För att förbättra dina förutsättningar samt tydliggöra din roll som arbetstagare är följande punkter viktiga:

 • Upprätta uppdragsavtal (mellan Frilans Finans och den part du utför arbete hos).
 • Föranmäl dina arbeten.

 

Läs mer om Egenanställningsföretagens Branschorganisations samlade bedömning ”Egenanställd i kombination med a-kassa”.

Hur fungerar det? (Information som Egenanställd i kombination med A-Kassa)
Hur fungerar det? (Information som Egenanställd i kombination med A-Kassa)

Förutsättningar

Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för handläggarna att tolka lagen beror på att den är konstruerad för en arbetsmarknad som i grunden har förändrats sedan den skrevs.

Förenklat kan man uttrycka det som att lagen är skriven utifrån en förutsättning där människor arbetade på ett och samma ställe år ut och år in, och att människor kunde kontrolleras rent fysiskt.

Idag arbetar det flesta människor med någon form av eget ansvar och A-kassorna har helt enkelt svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar eftersom det enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring företrädesvis är företagare som innehar eget ansvar och företagare har endast i särskilda fall rätt till A-kassa.

Slutsats

Så slutsatsen är, för att vara kvalificerad till ersättning från A-kassan så skall du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.

Egenanställningsföretagens Branschorganisations medlemsföretag bemöter detta lagkrav genom föranmälan som innebär att du rapporterar in när, var och med vad du skall arbeta med till ditt egenanställningsföretag innan arbetet går igång. Föranmälan görs i ditt egenantällningsföretags egna system, e-postadress etc och allra helst genom att kund undertecknar ditt egenanställningsföretags standard avtal om köp av tjänst: Frilans Finans standardavtal (öppnas som pdf)

Fler bedömningskriterier som a-kassorna tittar på
Fler bedömningskriterier som a-kassorna tittar på

Nedan följer ett urval av andra kriterier som har betydelse för a-kassans samlade bedömning av om du är att betrakta som osjälvständig uppdragstagare och därmed likställd med en arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringens mening (kvalificerad för ersättning). Längre ner listar vi även de kriterier som enligt a-kassan kännetecknar självständiga uppdragstagare som likställs med företagare i arbetslöshetsförsäkringen (och som inte är kvalificerade för ersättning utom i ett fåtal undantagsfall).

 

Kännetecken för osjälvständiga uppdragstagare:

 • Ställer enbart sin arbetskraft till förfogande.
 • Säljer eller utför endast en typ av tjänst eller arbete.
 • Har endast en eller möjligen två uppdragsgivare som han eller hon får sina uppdrag av och
därför har blivit beroende av.
 • Har inte ett endast tillfälligt förhållande till uppdragsgivaren.
 • Ersätts för uppdraget efter den tid som gått åt, t.ex. per timme.
 • Utför uppdraget på en plats som uppdragsgivaren bestämmer, där arbetet och tidsåtgången kan kontrolleras av uppdragsgivaren.
 • Saknar egen särskild lokal för verksamheten och har inte några anläggningstillgångar eller omfattande inventarier.
 • Har inte inregistrerat firma, bolag eller liknande.

 

Kännetecken för självständiga uppdragstagare:

 • Utför de uppdrag han eller hon åtagit sig på eget ansvar och utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivaren.
 • Utför arbetet på en plats han eller hon själv bestämmer, om arbetet är av den arten och det är möjligt.
 • Kan åta sig uppdrag åt flera uppdragsgivare samtidigt.
 • Använder vanligtvis egna maskiner, redskap och råvaror.
 • Står för samtliga utgifter för arbetets utförande.
 • Debiterar uppdragsgivaren den totala kostnaden för att utföra uppdraget enligt avtal som träffats i förväg.

 

Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet

Egenanställningsföretagens Branschorganisation rekommenderar alla egenanställda att ta för vana att alltid föranmäla sina uppdrag till sitt egenanställningsföretag. Detta eftersom traditionella anställningsförhållanden kännetecknas av subordination. Det innebär att arbetsgivaren har inflytande och kontroll över arbetsprestationen och att arbetet är inordnat i dennes organisation.

När du gör en föranmälan av ditt arbete så innebär det i arbetsrättslig mening att du som arbetstagare initierar ett arbete som ditt egenanställningsföretag sedan kontrollerar. Frilans Finans granskar föranmälan och uppdragets beskaffenhet, exempelvis tid och plats för arbetets utförande. Frilans Finans väljer sedan att antingen godkänna uppdraget eller att avslå det.

Detta medför att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll, vilket i lagens mening är av betydelse då det indikerar att du är arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad för ersättning från a-kassan.

Sammanfattningsvis är det viktigt att du kommunicerar till din handläggare på a-kassan att du initierar arbeten till ditt egenanställningsföretag som kontrollerar arbetets beskaffenhet, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. Detta sätt att organisera arbetet innebär att du står under Frilans Finans kontroll och att Frilans Finans har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

 

Fördjupad information om egenanställning i kombination med a-kassa

Trots att egenanställning som sysselsättningsform nu har funnits på den svenska arbetsmarknaden i ett par decennier råder det fortfarande stor osäkerhet bland de olika a-kassornas handläggare om hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) skall tillämpas på egenanställda. Egenanställda är anställda och därmed arbetstagare hos egenanställningsföretagen när de utför sina uppdrag. Trots detta betraktar a-kassorna egenanställda som uppdragstagare när det kommer till tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen. Uppdragstagare definieras inte i lagen, så varje uppdragstagare behöver därför inordnas under antingen reglerna för arbetstagare eller reglerna för företagare. För att avgöra vilken kategori personen tillhör tittar kassorna bland annat på graden av självständighet i förhållande till uppdragsgivaren. En osjälvständig uppdragstagare inordnas under reglerna för arbetstagare, och är då kvalificerad för ersättning, förutsatt att övriga kriterier i lagen uppfylls. En uppdragstagare som betraktas som självständig inordnas däremot under reglerna för företagare och har en betydligt mer begränsad möjlighet att få a-kasseersättning vid tillfällig arbetslöshet.

En försvårande faktor är att a-kassorna enligt reglerna om handläggning av myndighetsärenden i Förvaltningslagen inte får lämna förhandsbesked om huruvida någon är kvalificerad för ersättning eller inte. Innan kassan kan fatta beslut i ett ärende behöver den ta hänsyn till alla kända omständigheter i fallet. Det innebär att en egenanställd inte kan få besked om ifall denne riskerar att falla ur försäkringsskyddet eller inte innan denne börjat arbeta som egenanställd. Serviceskyldigheten i Förvaltningslagen ger dock kassorna ett visst utrymme att lämna upplysningar, som inte är bindande utan enbart syftar till att vara rådgivande. Tyvärr leder dessa råd ofta till att personer av rädsla för att klassas som företagare avstår från att arbeta uppdragsbaserat eller som egenanställda, trots att det skulle gynna såväl samhället i stort som kassorna och personerna själva om fler kunde finna sysselsättning istället för att vara arbetslösa.

Svårigheterna för handläggarna att tolka och tillämpa reglerna om a-kassa på egenanställda beror på att lagen är konstruerad för en arbetsmarknad som i grunden har förändrats sedan lagen utformades i mitten av 1990-talet. Förenklat uttryckt är lagen skriven utifrån en arbetsmarknad där människor arbetar på ett och samma ställe år ut och år in, där dessa människor också kan kontrolleras rent fysiskt och arbetsleds av arbetsgivaren. Idag arbetar de flesta människor med någon form av eget ansvar och inte minst coronapandemin har visat att många också kan arbeta på distans och utan ständig kontroll och tillsyn av en huvudman. A-kassorna har fortsatt svårt att förhålla sig till att arbetstagare allt oftare arbetar under eget ansvar eftersom det enligt ALF företrädesvis är företagare som innehar eget ansvar och arbetar under självständiga former.

Slutsatsen blir att för att vara kvalificerad för ersättning från a-kassan så skall du som egenanställd ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under uppdragsgivarens kontroll. Då egenanställdas arbetssituation skiljer sig åt kommer en del egenanställda tyvärr även fortsättningsvis ha svårt att kombinera a-kassa med egenanställning, även om det samtidigt kommer finnas många som av kassorna likställs med arbetstagare och därmed kan få ersättning vid tillfällig arbetslöshet.

 

Information om utredningen av arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

I februari 2018 tillsatte regeringen en utredning, En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, Dir. 2018:8. Syftet var bland annat att föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk anpassat till nya förutsättningar. I direktivet fastslogs att uppdragstagare och kombinatörer har svårt att förutse sitt försäkringsskydd. Utredningen gavs bland annat i uppdrag att undersöka hur omotiverade skillnader i arbetslöshetsförsäkringen mellan olika sysselsättningsformer som egenföretagare, kombinatörer, uppdragstagare och anställda kunde jämnas ut. Utredningen lämnade över sitt betänkande till regeringen i juni 2020, Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37.

Tyvärr lämnar utredningen frågan om uppdragstagares och därmed egenanställdas rätt till ersättning och ett mer förutsägbart försäkringsskydd olöst, då den fortfarande anses för komplicerad för att definieras i lag. Utredarna överlämnar därför frågan om arbetslöshetsförsäkringens tolkning och tillämpning till rättspraxis, precis som tidigare. Frilans Finans bjöds in att agera remissinstans och lämnade in sitt remissvar till regeringen i oktober 2020. I remissvaret betonas att utredningen inte lyckats fullfölja sitt uppdrag att skapa förutsebarhet för personer som arbetar uppdragsbaserat.

Försäkringar
Vilka försäkringar täcks jag av som egenanställd hos Frilans Finans?
Vilka försäkringar täcks jag av som egenanställd hos Frilans Finans?

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett försäkringsskydd bestående av en olycksfall- och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Du omfattas även av en ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme. Vid regelbunden fakturering tillkommer en grundläggande sjukförsäkring. 

 

Du kan läsa mer om våra försäkringar här.

 

Vårt mål är att du ska känna total trygghet och inte behöva fundera över ditt försäkringsskydd. För dig som har ett utökat behov finns möjlighet att se över ett utökat försäkringsskydd.

Lexikon
Rot- och rutavdrag
Rot- och rutavdrag

Vad är rot/rut-avdag?
När du utfört ett arbete för en privatperson som är berättigat till rot/rutavdrag kan kunden få skattereduktion på arbetskostnaden. Observera att det endast är arbetskostnaden på fakturan som har rätt till rot/rut-avdrag. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rotarbeten, 30% avdrag
Avser reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, förutsatt att arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad som den avdragsberättigade äger. Rotavdrag kan däremot inte göras för helt nya hus och heller inte för tillbyggnad av nya bostäder (inom de fem första åren).

Rutarbeten, 50% avdrag
Avser hushållsarbeten som utförs i fastighet som köparen av tjänsten eller dess föräldrar bor i eller vistas i.

Vad ska fakturabeskrivningen innehålla?
– uppgifter om vilka arbeten som har utförts
– fördelning av kostnaden på arbete resp. material, maskinhyra, utrustning och resor
– skattereduktionens storlek
– om fakturan enbart avser arbetskostnader bör det framgå i specifikationen
– uppgifter om var arbetet har utförts.

Vem ansöker om avdraget hos Skatteverket?
Alla fakturor du utformar som rot eller rut via frilans Finans kommer Frilans Finans söka avdrag för. Vi kommer ha all kontakt med Skatteverket gällande detta. Din lön betalas sedan ut då kunden betalat sin del av fakturan.

Vem får nyttja avdraget och hur mycket avdrag får göras?
En kund som varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret och fyllt 18 år innan årets slut har rätt att få maximalt 50.000 kr i rot-avdrag och 25.000 i rut-avdrag per person och år. Utrymmet baseras på kundens slutliga skatt där det först tas hänsyn till andra eventuella avdrag.

Rot/rut-avdrag kan endast nyttjas på arbetskostnaden där 30% avdrag får göras för rotarbeten och 50% avdrag för rutarbeten. Observera att du som utförare av tjänsten inte får vara närstående till kunden.

Hur vet jag att köparen har tillräckligt med rot/rut-avdrag?
Om du är osäker på om kunden har tillräckligt utrymme för ditt arbete kan du be kunden om ett intyg från Skatteverket. Det visar hur mycket avdrag som dittills nyttjats under innevarande år. Skulle det visa sig att kund inte har tillräckligt med rot/rut-avdrag kvar kommer Frilans Finans skapa en tilläggsfaktura på resterande belopp till kund. Din lön kommer alltså inte påverkas.

Semesterersättning
Semesterersättning

Semesterersättning – spara eller inte?

Vi rekommenderar dig att spara semesterersättning så att du har möjlighet att få en längre sammanhängande period av vila. Genom att aktivera Spara semesterersättning under lön och ersättningar i dina inställningar, avsätter du automatiskt 12 % av din bruttolön på ett konto hos Frilans Finans, varje gång du skapar en arbetsorder (faktura). Du kan se hur mycket pengar du har sparat på Min sida. Dina semesterpengar – med avdrag för inkomstskatt – betalas ut till ditt konto runt den 19:e juni.

 

Du kan när som helst begära att få dina sparade semesterpengar utbetalda. Kontakta Klientstöd så hjälper vi dig.

Faktura
Faktura

Få betalt för ett uppdrag genom att skicka en faktura till kund. En faktura skapar du enkelt vårt fakturaverktyg. Så här ser en exempelfaktura från Frilans Finans ut.

Moms
Moms

När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exkl. moms. Detta för att företagen har rätt att dra av momsen. OBS! Man måste tydligt ange att moms tillkommer.

Milersättning
Milersättning

Milersättning är skattefri. Du har rätt till 25 kr mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete). Observera att du inte kan få milersättning för resor till och från ditt ordinarie tjänsteställe.

Mall för körjournal hittar du här (öppnas som PDF)

Traktamente
Traktamente

Traktamente är en ersättning som är skattefri. Traktamenten är till för att täcka dina privata förhöjda omlevnadskostnader i samband med tjänsteförrättning (arbete). Rätt till traktamenten har du om tjänsteförrättningen (arbetet) sker mer än 5 mil från hemorten samt att övernattning sker på annan ort än hemorten. Skatteverket har fastställt traktamentet till 290 kr per dygn. Observera att andra belopp gäller för traktamenten vid tjänsteförrättning i annat land: kontakta oss för information om aktuella belopp och länder.

Sjuklön
Har jag som egenanställd rätt till sjuklön?
Har jag som egenanställd rätt till sjuklön?
Har jag som egenanställd rätt till sjuklön?
Vi handlägger sjuklön enligt Lag (1991:1047) om sjuklön. Som din arbetsgivare under uppdrag ansvarar vi för de första 14 dagarna av din sjukskrivning förutsatt att nedanstående villkor är uppfyllda.
Observera att sjuklön endast handläggs för de dagar och timmar du skulle ha arbetat via Frilans Finans.
För att sjukanmäla dig skickar du ett mejl till oss på sjukanmalan@frilansfinans.se, när du sedan är frisk anmäler du dig som frisk genom att skicka ett mejl till samma adress och meddela oss detta.
 • Arbetat sammanhängande i 14 dagar innan sjukdomstillfället (kvalifikationstid)
 • Gäller vid anställningar kortare än en månad. Anställningarna räknas samman förutsatt att glappet mellan två arbetsdatum inte är större än 14 dagar.
 • Krav på läkarintyg från sjukdag 8, i vissa fall kan krav ställas på läkarintyg från dag 1.
 • Underlag som styrker att arbete fanns avtalat innan du insjuknade exempelvis mejl, sms, tidrapporter eller uppdragsavtal.
 • När du är åter i tjänst: Be kunden bekräfta per mejl till sjukanmalan@frilansfinans.se vilka arbetsdatum samt antal timmar för respektive datum du har avbokat p.g.a. sjukdom.
Hur sjukanmäler jag mig till Frilans Finans som är min arbetsgivare?
För att sjukanmäla dig skickar du ett mejl till oss på sjukanmalan@frilansfinans.se, när du sedan är frisk anmäler du dig som frisk genom att skicka ett mejl till samma adress och meddela oss detta. Sjuklön behandlas som vanligt enligt lagen om sjuklön.
Sjukanmälan måste inkomma till oss senast 30 dagar från sjuktillfället.
Hur sjukanmäler jag mig till Frilans Finans som är min arbetsgivare?
Hur sjukanmäler jag mig till Frilans Finans som är min arbetsgivare?

För att sjukanmäla dig skickar du ett mejl till oss på sjukanmalan@frilansfinans.se, när du sedan är frisk anmäler du dig som frisk genom att skicka ett mejl till samma adress och meddela oss detta. Sjuklön behandlas som vanligt enligt lagen om sjuklön.

Sjukanmälan måste inkomma till oss senast 30 dagar från sjuktillfället.

Visselblåsning
Information om visselblåsning
Information om visselblåsning

Vad är en visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Några exempel på missförhållanden med allmänintresse kan till exempel vara brottsliga handlingar, kränkning av mänskliga rättigheter eller allmänt oetiska ageranden.

Ta del av Frilans Finans organisations visselblåsarpolicy (på engelska) här.

Så visselblåser du

Om du önskar visselblåsa om ett missförhållande på Frilans Finans kan du tillsvidare göra det enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kommer få återkoppling 7 arbetsdagar från vi mottagit ärendet.

E-post
visselblas@frilansfinans.se.

Post
Frilans Finans Sverige AB
c/o Visselblås (konfidentiellt) 
Dag Hammarskjölds väg 13

752 37 Uppsala

Extern rapportering

Det går även att visselblåsa externt till ansvarig svensk myndighet och om aktuellt för ansvarigt EU-organ.

Regeringen har beslutat att svenska myndigheter inom vissa ansvarsområden ska erbjuda en möjlighet för visselblåsning. Notera att för ett ärende ska kvalificeras att vara en visselblåsning ska ärendet uppfylla samma kriterier om missförhållande med allmänt intresse och där det anses skäligt att uppgifterna är sanna. Kontakta berörd myndighet för att veta mer.

Skyddet i visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden reglerar ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt. En visselblåsare kan inte göras ansvarig för åsidosättande av tystnadsplikt under förutsättningen att visselblåsaren har skälig anledning att anta rapporterad uppgift är sann.

Arbetsgivaren är förbjuden att hindra eller försöka hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot visselblåsaren eller någon annan som stödjer visselblåsaren, har koppling till eller en juridisk person som visselblåsaren äger, arbetar för eller har annan koppling till.  Arbetsgivaren får inte heller försöka förhindra eller vidta repressalier mot någon som vänder sig till arbetstagarorganisation.

Har du fler frågor? Kontakta oss

Du måste ange ett namn

Du måste ange ett telefonnummer

Du måste ange en e-postadress

Du måste skriva ett meddelande

Du måste godkänna

Tack för din fråga! Vi återkommer inom kort.

Något gick fel. Var god försök igen senare.