Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Information om visselblåsning

Vad är en visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Några exempel på missförhållanden med allmänintresse kan till exempel vara brottsliga handlingar, kränkning av mänskliga rättigheter eller allmänt oetiska ageranden.

Ta del av Frilans Finans organisations visselblåsarpolicy (på engelska) här.

Så visselblåser du

Om du önskar visselblåsa om ett missförhållande på Frilans Finans kan du tillsvidare göra det enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kommer få återkoppling 7 arbetsdagar från vi mottagit ärendet.

E-post
visselblas@frilansfinans.se.

Post
Frilans Finans Sverige AB
c/o Visselblås (konfidentiellt) 
Dag Hammarskjölds väg 13

752 37 Uppsala

Extern rapportering

Det går även att visselblåsa externt till ansvarig svensk myndighet och om aktuellt för ansvarigt EU-organ.

Regeringen har beslutat att svenska myndigheter inom vissa ansvarsområden ska erbjuda en möjlighet för visselblåsning. Notera att för ett ärende ska kvalificeras att vara en visselblåsning ska ärendet uppfylla samma kriterier om missförhållande med allmänt intresse och där det anses skäligt att uppgifterna är sanna. Kontakta berörd myndighet för att veta mer.

Skyddet i visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden reglerar ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt. En visselblåsare kan inte göras ansvarig för åsidosättande av tystnadsplikt under förutsättningen att visselblåsaren har skälig anledning att anta rapporterad uppgift är sann.

Arbetsgivaren är förbjuden att hindra eller försöka hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot visselblåsaren eller någon annan som stödjer visselblåsaren, har koppling till eller en juridisk person som visselblåsaren äger, arbetar för eller har annan koppling till.  Arbetsgivaren får inte heller försöka förhindra eller vidta repressalier mot någon som vänder sig till arbetstagarorganisation.

Övriga frågor