Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Tips vid prissättning

Hur sätter jag rätt pris?

Att prissätta sina uppdrag är inte alltid helt enkelt. Prissättning består av en mängd olika faktorer som ofta är beroende av och påverkar varandra. Denna sida är ett försök från oss att underlätta och komma med konkreta tips på hur du som egenanställd arbetstagare kan tänka kring prissättning när du ska fakturera. Se nedan för att veta mer om följande.

– Vad är egentligen rätt pris?

– Lönestatistik

– Årlig prisjustering

– Saker att tänka på och tips vid förhandling

– Förhandlingsjouren

Vad är egentligen rätt pris?

Du ska alltid ha en skälig lön

Ditt pris är i förlängningen din lön och som egenanställd arbetstagare ska man alltid arbeta under goda arbetsvillkor. I Frilans Finans arbete för ekonomisk och social hållbarhet har vi tillsammans med det opolitiska förbundet Säljarnas utarbetat en lägsta möjlig timlön med syftet att spegla standarden för lönegolvet på svensk arbetsmarknad.

För att säkerställa att du har en god timlön behöver du som är mellan 25–66 år fakturera minst 212 kr exkl moms per timme*

(*Fakturabelopp per timme varierar baserat på t.ex ålder, arbetsgivaravgifter och eventuell skattereduktion. Kontakta gärna Frilans Finans om du vill lära dig mer om hur det fungerar just för dig.)

Vad är rätt pris för mig?

För att få en uppfattning om hur mycket du ska fakturera som egenanställd arbetstagare kan det vara bra att få en uppfattning vad andra fakturerar. Vi uppmuntrar dig därför att rådfråga andra i din bransch vad de begär av sina uppdragsgivare. Om du inte känner någon som arbetar i din bransch men vill få en överblick kan du titta på lönestatistik.

Lönestatistik

Hur får jag tag på lönestatistik?

Om du är medlem i ett fackförbund kan du kontakta dem för lönestatistik. Du kan också använda dig av Statistiska centralbyråns (SCB) lönestatistik via knappen nedan. Här kan du söka på din yrkestitel och se månadslöner före skatt (bruttolön) uppräknade till heltid.

Till SCB:s lönesök →

Hur beräknar jag min timlön från en månadslön (heltid)?

Bruttolönen avser en heltidstjänst (40 timmar/vecka) och man brukar räkna på ett snitt av 167 timmar/månad. Timlönen får du fram genom att dividera månadslönen med 167 (timlön = Bruttolön per månad/167).

Hur vet jag hur mycket jag ska fakturera bruttolön?

För att få fram ett ungefärligt fakturavärde som inkluderar alla avgifter baserat på standarden på svenska arbetsmarknaden multiplicerar du bruttolön exkl semesterersättning med en faktor på 1.64.

Vi rekommenderar dig att använda kalkylatorn eller fakturaverktyget för en snabbare och mer detaljerad beräkning.

Årlig prisjustering

Varför borde jag justera mitt pris?

Inflation innebär att priser på varor/tjänster stiger. Detta betyder att om du inte justerar ditt pris så kommer du kunna köpa färre varor/tjänster för samma pengar. Man kan säga att den allmänna prisnivån stiger gör att man tappar i köpkraft.

Till exempel, i mars 2022 uppgick inflationen till 6,1%. Detta innebär att det du köper som kostar 100 kr i mars år 2021, kostar 106,1 kr i mars år 2022.

Så om du som egenanställd fakturerar 500 kr i timmen med en inflation på 2%, utan att justera ditt pris efter detta, förlorar du 10 kr per timme. Vi rekommenderar dig därför att ha prisökning i åtanke vid samtal med uppdragsgivaren.

Saker att tänka på

Tänk igenom dina kostnader

Ta höjd för dina fasta- och rörliga kostnader (lokalhyra, utrustning, mobilabonnemang, dator) när du prissätter dina uppdrag. För en del omkostnader kan du som egenanställd arbetstagare via Frilans Finans göra avdrag – läs mer om hur det fungerar här.

Timpris eller fast pris?

Ett fast pris är i regel fördelaktigt för kunden som får bättre kontroll över sina kostnader. Det gäller dock att man som frilansare eller konsult är tydlig med vad som ingår i priset. Med det sagt finns det tillfällen då timpris kan vara både enklare och mer lönsamt, exempelvis i början av ett samarbete.

Uppdragets längd

Har du ett kortare uppdrag bör du kunna ta ett högre pris jämfört med ett som är längre. Har du ett längre uppdrag är det även en god idé att ha med en längre uppsägningstid i uppdragsavtalet mot att du kan ge ett förmånligare pris.

Erfarenhet spelar roll

Mer erfarenhet och kunskap inom ett visst område kan motivera en högre prissättning. Våga ta betalt för ditt uppdrag utifrån din kompetens!

Ha rätt ingångsvärden – be om en tydlig brief

Säkerställ att du har en tydlig uppfattning om vilka arbetsuppgifter och vilken tidsåtgång som uppdraget omfattar innan du förhandlar om priset. Det underlättar om uppdraget växer och det finns behov av att revidera prissättningen.

Pris beroende på kund och efterfrågan

Vid tidpunkter då efterfrågan på dina tjänster är större finns det möjlighet att sätta ett högre pris. Detsamma gäller om uppdragsgivaren önskar en snabbare leverans.

Uppdragsavtal och registrering av ditt uppdrag

Vi rekommenderar dig att upprätta ett uppdragsavtal med uppdragsgivaren för att minimera missförstånd kring uppdraget. Du hittar vårt standardavtal under Mina sidor. Uppdragsavtalet upprättas mellan Frilans Finans (din arbetsgivare) och uppdragsgivaren.

Vi ber dig även att registrera ditt uppdrag i fakturaverktyget. Genom att registrera ditt arbete på förhand har vi större möjlighet att i god tid kontrollera att ditt arbete täcks av våra försäkringar. Dessutom underlättar det vid handläggning av sjuklön och vid anmälan av eventuella arbetsskador till Försäkringskassan m.m.

Tips vid förhandling:

  • Var förberedd, försök ta reda på vad din kommande uppdragsgivare värderar högst. Har du de kompetenser och färdigheter som motsvarar förväntningarna då har du ett bra utgångsläge. Har du inte det behöver du vara förberedd på att hamna i en situation där du tvingas pressa ner ditt pris.
  • Lyssna till vad din kund behöver och värderar högst i ett framtida samarbete under ert möte. Ställ relevanta frågor så att kunden förstår att du är kompetent inom ditt område. Bekräfta och beskriv tydligt vilket värde du kan tillföra och de referensuppdrag du haft som bekräftar din förmåga att leverera en bra tjänst.
  • Undvik att tala pris så långt som möjligt, lär känna din uppdragsgivare, skapa en relation och få denne att känna sig bekväm med dig. Tänk att mötet övergår till att handla om detaljer som om ni redan börjat ett samarbete.
  • Sammanfatta vad kunden efterfrågat och hur du kan leva upp till detta och hur mycket det skulle kosta för kunden att få just din hjälp, var proaktiv och presentera ditt pris först. Prutmån finns baserat på uppdragets längd mm (se ovan). Det kan kännas tufft att förhandla om sig själv men var trevlig och stå på dig – du är värdefull!

Frilans Finans arbete för prissättning

Prissättningen och därmed lönebildningen är en viktig del av Frilans Finans arbete för ekonomisk och social hållbarhet. Frilans Finans arbetar tillsammans med FFK (Frilans Finans fackklubb) för att främja prissättning för alla egenanställda arbetstagare. Om du har några tips, frågor eller tankar kring hur vi kan arbeta med denna fråga så hör gärna av dig till oss!

fackklubb@frilansfinans.se
axel.schad@frilansfinans.se

Förhandlingsjouren – hjälp vid förhandling av uppdrag

Upplever du att det är svårt att veta vilken ersättning och vilka villkor du ska begära för ditt uppdrag? Då är du välkommen att kontakta våra handläggare i Förhandlingsjouren som kan sköta förhandlingen med uppdragsgivaren.

Förhandlingsjouren är till för dig som önskar att någon träder in och förhandlar uppdrag för din räkning. I samarbete med vår juristavdelning hjälper våra upphandlare dig med att begära rätt ersättning och skäliga villkor för ditt uppdrag.

Till Förhandlingsjouren →