Trygg med Frilans Finans

Basförsäkringar ingår alltid

Du som arbetar via Frilans Finans har alltid ett bra grundskydd via basförsäkringen som täcker dina grundbehov. För dig med särskilda försäkringsbehov har vi tagit fram två kompletterande försäkringslösningar; Frilans Extra Trygg och Tjänstereseförsäkring. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg och inte behöva fundera mer över försäkringar.

Frilans Finans Basförsäkring som alltid ingår utan kostnad

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett kraftigt försäkringsskydd bestående av en olycksfall- och livförsäkring (motsvarande kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, TGL). Du omfattas även av en ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

Olycksfallsförsäkringen gäller för alla klienter med anställningsavtal hos Frilans Finans. Försäkringen ersätter invaliditet vid olycksfall med upp till 20 prisbasbelopp (856 000 SEK). Även kostnader för läke-, tandskador och resor ersätts samt rehabilitering, ärr, personliga tillhörigheter och merkostnader. Försäkringen gäller under arbetstid samt resor till och från arbetet.

Livförsäkringen är en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den motsvarar det kollektivavtalade livförsäkringsskyddet som finns i ITP-planen. Ersättningen utbetalas som ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall med 6 prisbasbelopp och barntillägg med två prisbasbelopp per barn. Försäkringen gäller dygnet runt under din anställningsperiod hos Frilans Finans.

För att omfattas av TGL-försäkring behöver den anställde ha ordinarie arbetstid på minst 8 timmar inom spannet av sju dagar bakåt räknat från dödsfallet.

Ta del av fullständiga försäkringsvillkor via länkarna här nedan:

Försäkringsvillkor

Gruppförsäkring allmänna villkor

Försäkringsbrev olycksfall

Försäkringsbrev entreprenad och montage

Försäkringsbrev tekniska konsulter

Försäkringsbrev rådgivande-/datakonsulter

Försäkringsbrev ansvarsförsäkring allmänt- och produktansvar

Försäkringsbrev tjänstegrupplivförsäkring


Insurance letters
(in english)

Construction

Architectural and engineering

Advisory and data consultants

Public and product

Komplettera din basförsäkring med Frilans Extra Trygg. En trygghetsförsäkring som ger dig den där extra tryggheten.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen är ett komplement till allmän sjukförsäkring och avtalssjukförsäkring. Om den försäkrade blir arbetsoförmögen under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycksfall kan försäkringen lämna ersättning med fast månadsbelopp i längst 36 månader. Karenstiden är 90 dagar. Beloppet är inkomstskattefritt och gäller vid minst 25 procent arbetsoförmåga.

Ersättningsbeloppet kan väljas i två nivåer beroende på din totala uppskattade inkomst under året:
Månadslön upp till 26,999 kr. Ersättning 1,400 kr/mån
Månadslön från 27,000 kr. Ersättning 2,100 kr/mån

Karens för särskilda diagnoser.

För att få ersättning från sjukförsäkringen vid arbestsoförmåga beroende på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom ska försäkringen ha varit gällande under minst 24 månader innan sjukdomen inträffade, man ska också ha varit fullt arbetsför under samma period.
Total premie (inklusive sjuk & olycksfall)

Ålder 16-39 år 40-54 år 55-65 år
93 133 183 (1,400 kr ersättning)
111 171 246 (2,100 kr ersättning)

 

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen kan ge ersättning för följande:

Läkekostnader

För nödvändig och skälig läkarvård, behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet, i längst tre år, om behandlingen ges inom den offentliga vården. Kostnad för sjukvård ersätts med den av landstingen fastställda dygnsavgifter.

Tandskadekostnader

För nödvändig och skälig behandling till följd av olycksfall, i längst 5 år.

Resekostnader

I samband med vård och behandling som läkare föreskrivit.

Merkostnader

Under akut behandlingstid med högst 3,5 prisbasbelopp varav högst 0,5 prisbasbelopp för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter.

Inkomstbortfall

Från sjukpenningnivå upp till 100 procent från och med sjukskrivningsdag 29 till och med dag 90 på årslönedelen upp till 7,5 prisbasbelopp.

Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader

Omfattande vård och behandling högst 10 ggr, arbetsprövning, hjälpmedel samt förändring i bostadsmiljö till ett belopp om högst 2 prisbasbelopp.

Krishjälp

Om den försäkrade drappas av psykisk ohälsa till följd av bland annat olycksfallsskada, rån eller nära anhörigs dödsfall, högst 10 behandlingar.

Medicinsk invaliditet

Vid en varaktig bestående funktionsnedsättning. Ersättningen är max 30 prisbasbelopp (2012; 1,3200,000 kr)

Ekonomisk invaliditet

Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent.

Dödsfall

Inom tre år, till följd av olycksfallsskada, uppgående till 0,5 prisbasbelopp.

Vårt omtänksamma olycksfallsbegrepp är:
”Kroppsskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse, identifierbar till tidpunkt och plats”. Det innebär att vi inte kräver att händelsen dessutom ska ha orsakats av yttre våld mot kroppen, vilket ingår i det allmänna olycksfallsbegreppet. Försäkringen gäller dygnet runt, 360 dagar om året och har ingen självrisk.

Avbeställningsförsäkring

Försäkring gäller för avbokning av resa på grund av egen eller anhörigs sjukdom, olycksfall eller dödsfall samt vid annan plötslig och oförutsedd händelse som gör att man måste ställa in resan. Försäkringen ersätter kostnader för avbeställning av resan och biljett. Detta skydd ingår inte alltid i kortförsäkringar och hemförsäkringar.

Sjukdom och olycksfall

Ersättning för sjukvårdskostnader inklusive kostnader för hemtransport, merkostnader och anhörigs kostnader för resa till den försäkrade.

Bagageskydd

Ersättning för medförd personlig egendom, även hyrd eller lånad, som skadas eller förloras under resan. Ersättning lämnas även för stöldbegärlig egendom, resehandlingar och pengar samt extrakostnader för spärrade kort, nya nycklar till bil och privat bostad.

Reseavbrott

Ersättning för merkostnader som resekostander om den försäkrade måste avbryta sin resa i förtid pga exempelvis sjukdom.

Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir skadeståndsskyldig under tjänsteresa ersätts detta upp till 10 MSEK.

Självriskskydd

Lämnar ersättning för självrisk för hyrd bil, MC eller cykel, hemförsäkringen eller privata bil som drabbar den försäkrade under tjänsteresa.

Trygghetspaket

Medicinsk telefonrådgivning med 24-timmars service med ersättning för merkostnader vid evakuering och kostnader för förlängd vistelse vid naturkatastrof eller liknande. Även hjälp på plats finns att få via sk Euro- Center.

Endast 11 kronor om dagen

Hela trygghetspaketet gäller helt utan självrisker. Du betalar bara för de dagar du använder försäkringen vilket ger dig ett mycket prisvärt skydd. Du beställer antingen reseskyddet för enstaka resa eller automatiskt vid varje resa.

Reseförsäkring försäkringsbrev

Reseförsäkring goda råd

Reseförsäkring villkor

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension – nu kan du få den via Frilans Finans

Din totala pension innehåller flera delar. Alla som arbetar i Sverige får allmän pension som består av inkomstpension + premiepension. Din allmänna pension påverkas av inkomst, arbetstid, pensionsålder mm. Frilans Finans betalar din allmänna pension via arbetsgivaravgifterna. Idag får den genomsnittliga pensionären i Sverige 13 000 kr/mån från statlig pension (källa SCB).

Ungefär 90 % av Sveriges anställda har också en tjänstepension som är en extra pension betald av arbetsgivaren. För många utgör den 25-50% av den totala pensionen. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige som omfattar ca 6,4 miljoner försäkrade. Det kan handla om ganska stora summor med tjänstepension eftersom taket för hur mycket du kan tjäna in är mycket högre än för den allmänna pensionen. Tjänstepensionen kan därför vara det som avgör om du får råd till annat än det allra viktigaste när det är dags att sluta arbeta. Den totala pensionen inklusive tjänstepension är i genomsnitt 17 600 kr/mån.

Om du vill att Frilans Finans ska betala in tjänstepension åt dig kan du avsätta pengar direkt i faktureringsverktyget, beloppet räknas ut automatiskt. Du kan välja att sätta av mellan 4,5% och 35% av lönen till tjänstepension. Frilans Finans betalar in beloppet till SPP Pension & Försäkring AB (publ) varje kvartal. Värdet på din försäkring bygger upp din tjänstepension, och du får avkastning och tillväxt på kapitalet under tiden fram tills du börjar ta ut pensionen. Du kan påbörja utbetalningen från 55 års ålder.

Med SPP Tjänstepension får du en av marknadens billigaste och mest flexibla pensionslösningar som finns idag. Pengarna fördelas automatiskt i en mix mellan Fondförvaltning och Traditionell förvaltning. Se nedan exakt hur Entrélösningen ser ut. Du kan därefter själv styra hur du vill placera ditt pensionskapital i enbart fonder eller enbart traditionell förvaltning eller i en mix av båda. Du loggar in på SPPs hemsida för att se aktuellt värde på ditt sparande. Där kan du även genomföra fondbyten. Förvaltningen av dina pengar startar så fort första inbetalningen är gjord. Försäkringen har automatiskt återbetalningsskydd till make/sambo/barn i händelse av dödsfall.

Stora valmöjligheter

SPP Tjänstepension erbjuder dig fria fondbyten bland ett 80 tal fonder från ett 30 tal förvaltare. Via Traditionell förvaltning överlämnar du investeringsbesluten till SPP som också garanterar en lägstanivå på pensionen. Läs gärna mer om förvaltningen nedan. Vill du ha råd med hur mycket som är lämpligt att spara till din pension, eller frågor om förvaltning, kan du kontakta vår samarbetspartner Factum Fond & Försäkring, tel 018 – 69 30 00. Det är utan kostnad för dig.

Fakta

Försäkringsgivare: SPP Pension & Försäkring AB (publ)
Avgifter: Premieavgift 3%
Kapitalavgift: 0%
Fast avgift:0 kr
Fondbytesavgift: 0 %, underliggande fondavgift tillkommer beroende på val av fond. Se SPPs hemsida. Traditionell förvaltning har en Kapitalavgift och Garantiavgift på 0,55% av kapitalet per år.

I Entrélösningen placeras 50% av inbetalningen i Traditionell förvaltning och 50% i Fondförvaltning. I Fondförvaltningen fördelas inbetalningen till 50% SPP Aktiefond Global och 50% Naventi Offensiv Flex. Läs mer i fondfaktabladen nedan.

Förköpsinformation

Försäkringsvillkor

Fondfaktablad Naventi Offensiv

Fondfaktablad SPP Aktiefond

Fondfaktablad Traditionell förvaltning

Factums GDPR-policy

 

 

När det gäller försäkringar samarbetar vi med Factum Fond och försäkring och Försäkringskontakten. Det gör att vi alltid kan säkerställa att erbjuda våra egenanställda ett mycket gott försäkringsskydd och prisvärda erbjudanden för tilläggsförsäkringarna.

Factum Fond och försäkring sköter våra olycksfallsförsäkringar (IF försäkringar) samt pensionsförsäkring (NordNet), Tjänstegrupp liv (Movestic) och reseförsäkring (ERV). Försäkringskontakten sköter vår ansvarsförsäkring som är tecknad med Svedea försäkringar.

Intresserad av att teckna eller veta mer? Kontakta oss!

Du måste ange ett namn

Du måste ange ett telefonnummer

Du måste ange en e-postadress

Du måste skriva ett meddelande

Du måste godkänna

Tack för din fråga! Vi återkommer inom kort.

Något gick fel. Var god försök igen senare.

De vanligaste frågorna

Vilka försäkringar täcks jag av som egenanställd hos Frilans Finans?

När du arbetar via Frilans Finans omfattas du av ett försäkringsskydd bestående av en olycksfall- och livförsäkring (motsvarande kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, TGL). Du omfattas även av en ansvarsförsäkring som skyddar dig om olyckan skulle vara framme. …

Läs hela svaret

Tjänstepension

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension – nu kan du få den via Frilans Finans Din totala pension innehåller flera delar. Alla som arbetar i Sverige får allmän pension som består av…

Läs hela svaret

Hur yrkar jag avdrag för kostnader?

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför…

Läs hela svaret